Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1668

Giżycko: Organizacja konferencji podsumowującej projekt SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

Numer ogłoszenia: 67623 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja konferencji podsumowującej projekt SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja konferencji podsumowującej projekt SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, która odbędzie się 22 czerwca 2015 r. Uczestnikami konferencji będzie 200 osób. Miejsce konferencji nie może być oddalone dalej niż 25 km od siedziby Zamawiającego (ul. Smętka 7, Giżycko. W celu zweryfikowania czy oferta jest zgodna z SIWZ, Wykonawca wskaże w formularzu oferty miejsce konferencji i poda dokładny adres. Zamawiający zmierzy odległość w km od miejsca konferencji do siedziby Zamawiającego za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem: http://www.zumi.pl/trasa.html UWAGA!!! W przypadku, gdy obiekt konferencji będzie położony poza granicami administracyjnymi miasta Giżycko, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu wszystkim uczestnikom konferencji do miejsca docelowego oraz transportu powrotnego po zakończeniu konferencji (szczegóły ewentualnego transportu zostaną omówione z wybranym Wykonawcą). Koszty ewentualnego transportu ponosi Wykonawca. Obowiązki Wykonawcy: 1. Zapewnienie sali konferencyjnej dla 200 osób z wyposażeniem multimedialnym (projektor multimedialny, nagłośnienie, mikrofony) - w dniu konferencji od godz. ok. 10.00 do godz. ok. 15.30 Wymagania dotyczące sali konferencyjnej: - nagłośnienie i wyposażenie multimedialne - wbudowane - ustawienie krzeseł - amfiteatralne - wysokość sali -nie mniej niż 4 m, zapewniona sztuczna lub naturalna wentylacja, - sala dostosowana pod względem akustycznym -powierzchnia sali konferencyjnej nie mniej niż 250 m2 - duży ekran projekcyjny o wymiarach minimum 3m na 3m, zapewniona dobra widoczność na ekranie - zamawiający wyklucza możliwość zorganizowania konferencji na hali sportowej 2. Zapewnienie cateringu dla uczestników konferencji Catering będzie składał się z: a) ciągłej przerwy kawowej, rozumianej, jako poczęstunek dla 200 osób dostępny przez cały czas trwania konferencji, w skład, którego wchodzić będzie: -kawa, herbata, mleczko, cukier, cytryna - bez ograniczeń ilościowych -przekąski różne: kanapki dekoracyjne lub tartinek (na słono), rogaliki lub rożki z ciasta drożdżowego lub francuskiego z nadzieniem różnego rodzaju, mini drożdżówki, kruche ciasteczka - bez ograniczeń ilościowych -owoce min. 3 rodzaje - bez ograniczeń ilościowych -napoje niegazowane: woda z cytryną bez ograniczeń ilościowych, soki bez ograniczeń ilościowych- minimum 3 rodzaje do wyboru gości 3. obiadu dla 200 osób po zakończeniu konferencji od ok. godz. 15.30 do 16.30. Zamawiający wymaga, aby obiad składał się z: -Zupy min. 350 ml/osobę -II dania: danie mięsne min. 150 g/osobę + ziemniaki min. 250 g/osobę lub inny dodatek węglowodanowy, zestaw surówek min. 100 g/osobę -Napoje niegazowane: soki lub kompot min. 200 ml/osobę -Deser min. 150 g/osobę -Czas podania obiadu nie dłuższy niż 25 minut. -Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia. -Dania obiadowe muszą być podane na ciepło. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przebiegu konferencji. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w sali konferencyjnej, wskazanej przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 79.95.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 22.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Wyposażenie sali konferencyjnej - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ - pobierz (12.05.2015 r.)

 

Wybór oferty - pobierz (22.05.2015 r.)