Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości

 

Zadania i kompetencje:

 1. przygotowywanie list płac i organizowanie wypłat wynagrodzeń,
 2. prowadzenie dokumentacji i ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań i analiz w tym zakresie,
 3. przygotowywanie dokumentacji do regulacji wynagrodzeń,
 4. ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych i dokonywanie rozliczeń rocznych,
 5. stosowanie w bieżącej pracy przy obiegu akt instrukcji kancelaryjnej,
 6. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 7. organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej,
 8. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich księgowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym,
 9. rozliczanie podróży służbowych,
 10. ewidencja i rozliczanie zużycia artykułów żywnościowych, gospodarczych i materiałów biurowych,
 11. ewidencja i księgowanie odpłatności wnoszonych przez wychowanków internatów i innych odpłatności za wynajem lub dzierżawę budynków, mieszkań i pomieszczeń w szkołach i placówkach,
 12. regulowanie opłat związanych z eksploatacją budynków szkół i placówek
 13. obsługa finansowo-księgowa środka specjalnego i depozytowego szkół i placówek oraz funduszu świadczeń socjalnych,
 14. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich rozliczanie,
 15. inwentaryzacja składników majątkowych,
 16. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
 17. sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań i informacji z wykonania planu budżetowego szkół i placówek,
 18. stosowanie w bieżącej pracy przy obiegu akt instrukcji kancelaryjnej,
 19. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 20. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego.