Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty i administracji

 

mgr Agnieszka Koniuszewska

mgr Emilia Kozłowska

 

Zadania i kompetencje:

 1. Sprawowanie, w imieniu organów Powiatu, nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie właściwości rzeczowej PZOSiPO
 2. Udzielanie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta Nauczycoela.
 3. Prowadzenie rejestru funkcjonujących publicznych szkół i placówek oraz szkół i placówek niepublicznych, które uzyskały wpis do powiatowej ewidencji jednostek niepublicznych.
 4. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oświatowych jednostek niepublicznych oraz przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.
 5. Opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w szczególności z zakresu:
  1) ustalania planu sieci szkół ponadgimnazjalnych,
  2) tworzenia, likwidowania i przekształcania jednostek oświatowych,
  3) nadania statutu nowotworzonym jednostkom,
  4) realizacji zadań określonych przepisami prawa dla organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe.
 7. Organizowanie, przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (placówki).
 8. Przygotowywanie projektu uchwały Zarządu o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły (placówki) lub odwołania za stanowiska dyrektora.
 9. Przygotowywanie projektów umów i porozumień dotyczących współpracy lub współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań oświatowych.
 10. Współdziałanie z innymi organami w sprawach zmian lub wprowadzania nowych zawodów i profili kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych.
 11. Nadzór nad realizacją postanowień sądowych i orzeczeń kwalifikacyjnych do spełnienia przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i oboziązku nauki w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych oraz młodziezowych ośrodkach wychowawczych.
 12. Realizacja zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela, a zwłaszcza:
  1) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów jednostek oświatowych,
  2) przygotowywanie projektu oceny pracy dyrektora,
  3) udział w pracach komisji nadającej nauczycielom kolejne stopnie awansu zawodowego,
  4) organizowanie posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
  5) prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  6) przygotowywanie decyzji administracyjnych o nadanym awansie zawodowym,
  7) prowadzenie postępowania wyjaśniającego do odwołania od decyzji dyrektora jednostki oświatowej w sprawach nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego,
  8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem  nauczycielom szkół i placówek nagrody specjalnej Starosty.
 13. Analizowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek przed zatwierdzeniem organizcji roku szkolnego.
 14. Wszpółdziałanie z Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Metodycznym, Centralną Komisją Egzaminacyjną i organizacjami związków zawodowych w sprawach wymagających uzgodnień lub opinii.
 15. Przygotowywanie projektów zasad wynagradzania pracowników pedagogicznych oraz przyznawania i wypłacania świadczeń pracowniczych nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat.
 16. Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek, o którym mowa w pkt 1.
 17. Przygotowywanie projektów usprawniających organizację nadzorowanych jednostek oświatowych oraz udzielanie niezbędnej pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.
 18. Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych stypendium Powiatu Giżyckiego.
 19. Koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli.
 20. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu Powiatu w dziale - "Oświata i wychowanie" i "Edukacyjna opieka wychowawcza" na podstawie analizy rocznych projektów planów dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych.
 21. Sprawowanie nadzoru w zakresie prac związanych z opracowywaniem planów finansowych przez powiatowe jednostki oświatowe.
 22. Sporządzanie wniosków do Zarządu w sprawie dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych oraz propozycji podziału dodatkowych kwot subwencji oświatowej i dotacji celowych dla szkół i placówek oświatowych.
 23. Opracowywanie informacji z wykonania planu budżetowego Powiatu w zakresie oświaty w oparciu o analizy sprawozdawczości oświatowej i statystycznej dotyczącej funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
 24. Przygotowywanie informacji o stanie zadań oświatowych.
 25. Przygotowywanie wniosków o dotacje celowe.
 26. Dystrybucja materiałów szkoleniowych i informacyjnych przekazywanych do szkół i placówek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.
 27. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami przeznaczonymi na wyrównywanie szans edukacyjnych.
 28. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z systemem informacji oświatowej na szczeblu powiatu.
 29. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Giżycki.
 30. Wykonywanie, w zależności od właściwości, na pisemne upoważnienie Zarządu lub Starosty, kontroli szkół i placówek oświatowych.