mgr Małgorzata Czopińska

 

Zadania i kompetencje:

 

 1.  Do zadań i kompetencji Dyrektora jako kierownika PZOSiPO należy:
  1) organizowanie pracy PZOSiPO,
  2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
  3) realizowanie polityki personalnej w PZOSiPO i wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników z zakresu prawa,
  4) ustalanie indywidualnych zakresów czynności pracowników oraz zasad zastępstw,
  5) nadzorowanie postępowań administracyjnych,
  6) przygotowywanie informacji, analiz i materiałów zleconych przez Starostę i Zarząd,
  7) sporządzanie planów kontroli,
  8) rozpatrywanie skarg i wniosków,
  9) zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych w kierowanej jednostce stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie,
  10) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  11) przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, w tym postępowań zleconych przez Zarząd,
  12) nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
  13) przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej,
  14) reprezentowanie PZOSiPO na zewnątrz,
  15) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej dziłalności PZOSiPO,
  16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora ustawami, uchwałami Rady i Zarządu.