Dorota Orłowska

 

Zadania i kompetencje:

 

 1. Do zakresu działań Głównego Księgowego należy:
  1) prowadzenie rachunkowości PZOSiPO oraz szkół i placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:
     a) organizacja prawidłowego obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,
     b) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,
     c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
    d) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości dokonywanych przez pracowników PZOSiPO;
  2) prowadzenie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
    a) wykonywaniu wydatków finansowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
     b) przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
     c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
  3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;
  4) kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych pozyskiwanych środków krajowych i unijnych;
  5) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
     a) wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
     b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
     c) następczej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowań;
  6) sporządzanie sprawozdawczości jednostek oświatowych i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
  7) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza;
  8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 2. Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. księgowości.
 3. Główny Księgowy wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Głównego Księgowego ustawami, uchwałami Rady i Zarządu.