Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1908

WE.0718.68.70.2013                                                                                           Giżycko, 24.06.2015

 

 

                                    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

            Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprasza Państwa do składania ofert na dostawę materiałów biurowych.

 

I. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Ul. Smętka 7

11-500 Giżycko

Tel. 87 428 45 65

Fax 87 428 45 65

NIP: 845-17-39-094

REGON: 510953225

II. Informacje ogólne:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe wg zestawienia znajdującego się
z załączniku nr 2

 

Kod PCV: 30 19 20 00 – 1; 30 19 00 00 – 7; 30 19 76 30 – 1

 

Zapłata za realizację zamówienia nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę tylko na dostawę wszystkich materiałów biurowych wskazanych w załączniku nr 2, niedozwolone jest składanie ofert częściowych (na wybrane produkty).

 

2. Termin realizacji zamówienia:

Materiały biurowe powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

  3.Opis sposobu obliczenia ceny

Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto oferty. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym także koszt transportu do siedziby Zamawiającego.

 

  4. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 29.06.2015 r. do godz.10.00, pok.21, ul. Smętka 7,
11-500 Giżycko, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2. Ofertę należy składać w kopertach oznaczonych nazwą zamówienia: „Oferta na dostawę materiałów biurowych” lub w formie elektronicznej: e-mail (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr: (0-87)428-45-65.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 29.06.2015 o godz.10.05 w pok.28.

 

                    

                                                                                Z poważaniem

                                                                                 DYREKTOR

                                                                                      /- /

                                                                           Kazimierz Ambroziak

                                                                                 

Załączniki:

Formularz oferty - pobierz (24.06.2015 r.)

Załącznik nr 2 do zapytania - pobierz (24.06.2015 r.)

 

WYBÓR OFERTY - pobierz (29.06.2015 r.)