Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1796

Giżycko: Zakup komputerów i innego sprzętu dydaktycznego do Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku
Numer ogłoszenia: 180751 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup komputerów i innego sprzętu dydaktycznego do Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego do Technikum Nr 3 w Giżycku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 16, składającego się z 34 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym i z monitorami; 6 laptopów z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym; 40 programów biurowych do komputerów stacjonarnych i laptopów; 4 tablic interaktywnych w zestawie z projektorem, uchwytem do montażu na ścianie, oraz przeszkoleniem 9 nauczycieli w zakresie pracy z tablicą interaktywną; 1 projektora multimedialnego; 1 drukarki laserowej kolorowej z niezbędnym okablowaniem, w tym również kablem sieciowym; kamery i aparatu cyfrowego; 3 telewizorów z podświetleniem LED oraz 6 programów komputerowych i 1 programu do tablicy interaktywnej. Zamówienie obejmuje również wniesienie, przygotowanie do użytkowania (montaż, wszelkie instalacje oraz konfiguracje) sprzętu dydaktycznego oraz wszelkie inne usługi dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy, takich jak pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, wolny od wad i usterek. Sprzęt dydaktyczny zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy sporządzonego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 5 do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 32.32.20.00-6, 32.32.46.00-6, 38.65.10.00-3, 38.65.16.00-9, 38.65.21.00-1, 48.00.00.00-8, 49.19.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie główne dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawy stanowiącym przedmiot zamówienia tj. sprzedaż oraz dostawę sprzętu dydaktycznego (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, tablice interaktywne, projektory, itp.) na kwotę minimum 50 000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do siwz, b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - załącznik nr 3a do siwz,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu dostawy: a) ze względu na siłę wyższą niezależną od Zamawiającego i Wykonawcy. 2) Termin wykonania zamówienia nie może zostać przedłużony z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/, http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania

SIWZ z załącznikami - pobierz (06.09.2013 r.)

Odpowiedzi na pytania z 09.09.2013 r. - pobierz (10.09.2013r.)

Informcja o zmienie SIWZ - pobierz (10.09.2013 r.)

SIWZ po zmianach - pobierz (10.09.2013 r.)

Odpowiedzi na pytania z 12.09.2013 r. - pobierz (12.09.2013r.)

Informacja o zmianie SIWZ - pobierz (12.09.2013r.)

SIWZ po zmianach - pobierz (12.09.2013r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz (12.09.2013 r.)

Informacja o wyborze oferty - pobierz (01.10.2013r.)