Przetargi archiwalne

| |
Odsłony: 1887

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

UWAGA ! UZUPEŁNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

 

Giżycko: Realizacja usług - pełnienia funkcji koordynatora projektu, koordynatora szkolnego oraz specjalisty do spraw staży w projekcie pt. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego
Numer ogłoszenia: 129533 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług - pełnienia funkcji koordynatora projektu, koordynatora szkolnego oraz specjalisty do spraw staży w projekcie pt. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora projektu, koordynatora szkolnego oraz specjalisty do spraw staży w projekcie pt. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 5 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą realizującą usługę o kwalifikacjach: Dla Części 1: - wykształcenie co najmniej wyższe; - ukończone podyplomowe studia w zakresie zarządzania projektami; - doświadczenie w realizacji projektów: udział jako członek zespołu zarządzającego w minimum dwóch projektach; - dodatkowo osoba ta musi posiadać wiedzę z zakresu: oświaty, ustawy Prawo zamówień publicznych, zasad finansowania i krajowych wytycznych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL; - umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny). Dla Części 2: - wykształcenie co najmniej wyższe; - Zorganizowanie min 200 zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych w szkole lub placówce prowadzącej kształcenie zawodowe; - Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad realizacją min 200 zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych w szkole lub placówce prowadzącej kształcenie zawodowe; - umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny). Dla Części 3: - wykształcenie co najmniej wyższe; - umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ; Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7, 11-500 Giżycko - pokój nr 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7, 11-500 Giżycko - pokój nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora projektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora projektu, w projekcie pt. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 5 do SIWZ-część 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora szkolnego, w projekcie pt. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 5 do SIWZ-część 2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pełnienie funkcji specjalisty do spraw staży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji specjalisty do spraw staży w projekcie pt.Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI - pobierz (01.07.2013 r.)

 

 

UWAGA !

UZUPEŁNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wprowadza się dodatkowe zapisy w treści SIWZ:

1. W Rozdziale 13 - Opis spozobu obliczenia ceny - dodaje się punkt 10 i 11.

2. W paragrafie 4 Umów (Załączniki Nr 3a, 3b i 3c) dodaje się punkt 7.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pismo w sprawie do pobrania - pobierz (02.07.2013 r.)

Zmieniony SIWZ do pobrania - pobierz (02.07.2013 r.) 

 

 

OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część 1. Pełnienie funkcji koordynatora - pobierz (11.07.2013 r.)

Część 2. Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego - pobierz (11.07.2013 r.)

Część 3. Pełnienie funkcji specjalisty do spraw staży - pobierz (11.07.2013 r.)