Zapytania ofertowe archiwalne

Zapytanie ofertowe na organizację inscenizacji wkroczenia w czerwcu 1807 r. wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka do Giżycka

Anna Kryczka
Odsłony: 1216


PZOSiPO.242.2.1.2018 Giżycko,                                                                                            dn. 14.05.2018


Zaproszenie do składania ofert na organizację Inscenizacji wkroczenia w czerwcu 1807 r. wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka do Giżycka.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprasza do złożenia oferty na realizację w/w usługi .

KOD CPV 920000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest :

1.Opracowanie scenariusza i reżyserii inscenizacji wkroczenia wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka do Giżycka. Scenariusz powinien obejmować opis poszczególnych odsłon, tworzących całość inscenizacji, scenariusz ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy, opis scen realizowanych w poszczególnych odsłonach oraz informację o grupach w nich występujących.

2. Wynajęcie historycznego uzbrojenia i sprzętu militarnego, tj. wynajęcie umundurowania, wyposażenia osobistego, historycznych namiotów biwakowych, uzbrojenia strzeleckiego i artyleryjskiego oraz koni na potrzeby min. 40 rekonstruktorów biorących udział w inscenizacji wkroczenia wojsk polskich do Giżycka w 1807 roku.

3. Opracowanie i wykonanie komentarza historycznego w trakcie inscenizacji:

3.1 przygotowanie opisu wydarzeń historycznych związanych z kampanią napoleońską 1807 r. na Mazurach. Dziejami polskich formacji wojskowych walczących u boku armii napoleońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dywizji wielkopolskiej gen. J.H. Dąbrowskiego oraz Korpusu Obserwacyjnego gen. J. Zajączka, przebiegiem walk i ich pobytem na Mazurach oraz okolicznościami wkroczenia wojsk polskich do Giżycka i ich wycofania z miasta.

3.2 poprowadzenie narracji historycznej stanowiącej tło dla inscenizacji wkroczenia wojsk polskich do Giżycka w 1807 roku. Prezentacja historii, wyposażenia i uzbrojenia grup rekonstrukcyjnych. Komentarz historyczny do inscenizacji walk o Giżycko i wkroczenia wojsk polskich do miasta. Przybliżenia postaci gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka.

4. Wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej przedsięwzięcia polegającej na dokumentacji wydarzenia w formie min. 200 zdjęć, wraz z przeniesieniem pełnych praw majątkowych do tych zdjęć na rzecz zamawiającego.

Wykonanie 30 sekundowego i 3 minutowego materiału filmowego podsumowującego wydarzenie (łącznie 2 filmy).

Całość powinna być przekazana Zamawiającemu w formie nośnika danych CD/DVD w ilości – min. 20 sztuk.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zgodnie z wymogami zawartymi w księdze wizualizacji dostępnej na stronie http://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/wnioski-logotypy-wojewodztwa) oraz informacji o treści „Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III. KRYTERIA OCENY OFERT I WAGA PUNKTOWA

Kryterium oceny ofert będzie cena - 100%.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami naszą propozycję umieściliśmy na stronie internetowej http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/. Do realizacji zamówienia wybierzemy firmę/osobę, która wykona usługę za najniższą cenę ofertową. Prosimy o podanie w formularzu oferty ceny za całość zamówienia. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania, w tym podatek Vat. Wartość oferty powinna być wyrażona w złotych i obejmować wartość brutto.

IV.TERMIN SKŁADANIA OFERT

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia, ofertę (na załączonym druku) należy złożyć w terminie do 22.05.2018r. dnia do godziny 10:00 w formie:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego- Pok. 21

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odpowiada za termin dostarczenia przesyłek przez pocztę.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

-Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w ciągu 4 dni od dnia wyboru Wykonawcy do akceptacji : opracowanego scenariusza inscenizacji;

- Wykonawca z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnego opracowania przenosi na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całego opracowania, stanowiącego przedmiot umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy- załącznik nr 2 do zapytania.

VI. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI – do końca czerwca 2018 r.

1. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac opisanych wyżej od dnia zawarcia umowy i zakończyć ich realizację do końca czerwca 2018 r. Dokładna data realizacji inscenizacji zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

2. Miejsce realizacji inscenizacji: Giżycko; na terenie miejskim pomiędzy ulicą Moniuszki, Aleją Wojska Polskiego, a Kanałem Łuczańskim, naprzeciwko hotelu St. Bruno w sąsiedztwie kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego Pocieszyciela.

VII. INFORMACJE DODATKOWE.

1.Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

2. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.

3. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy odpowiada Wykonawca, jak za działania własne.

4. Zapłata nastąpi na podstawie pozytywnego protokołu odbioru usługi.

5. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Do niniejszego zapytania zastosowanie mają Przepisy Zarządzenia nr 1.2016 Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z dnia 09 lutego 2016 w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

6. Dodatkowych informacji udziela:

Pan Ryszard Należyty- zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7; 11-500 Giżycko

tel. 87 429 94 35; mob. 664 41 27 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1.Zapytanie

2.Załącznik nr 1 Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 Projekt umowy

Wybór oferty 23.05.2018r.