Zapytania ofertowe archiwalne

Zapytanie ofertowe na „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych obiektów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku"

Anna Kryczka
Odsłony: 1478

241.3.2017

Giżycko, dn. 08.03.2017

Zapytanie ofertowe na „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych obiektów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku"

1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postepowania na każdym etapie bez wyboru oferty i podpisania umowy.

I. Zamawiający
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
Ul. Smętka 7 , 11-500 Giżycko
Tel./fax 87 428 45 65
NIP: 845-17-39-094, REGON: 510953225

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Warunki ogólne
Sporządzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna:
1. Stanowić podstawę do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy lub zgłoszenia robót.
2. Stanowić podstawę przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 i 1020) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
3. Szczegółowy zakres obejmuje projekty budowlano-wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia(jeżeli jest to konieczne)-po 6 egzemplarzy.
4. Dokumentacja powinna uwzględniać ewentualność pojawienia się wśród uczniów osób z niepełnosprawnościami, którzy powinni mieć możliwość dotarcia do poszczególnych pracowni i korzystania z nich.
5. Obejmować wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opracowania branżowe.
6. Zawierać wszystkie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumenty, oświadczenia, informacje, opracowania konieczne do zgłoszenia robót do właściwego urzędu i prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.
Zamówienie obejmuje II zadania:
Zadanie I. Modernizacja pracowni szkolnych
a) Pracownia komunikacji w języku obcym- przystosowanie sali lekcyjnej do instalacji typowej pracowni języków obcych, których opis jest dostępny na stronach internetowych
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Traugutta 1
Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15-16 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
b. na każdym stanowisku znajdują się słuchawki z mikrofonem.
c. w pracowni znajuduje się wyodrębnione stanowisko nauczyciela za pomocą którego nauczyciel steruje pracą uczniów.
d. funkcje pracowni
możliwości prowadzenia rozmów z utrzymaniem kontaktu wzrokowego,
wbudowany do blatu dotykowy monitor z hartowaną szybą wandaloodporną,
wszystkie kable znajdują się pod blatem,
rolę magnetofonu, odtwarzacza płyt CD, nagrywania materiału cyfrowo spełnia komputer,
nauczyciel steruje praca projektora, tablicy interaktywnej, steruje dystrybucją sygnału audio.
sterowanie klasopracownią odbywa się w pełni za pomocą wbudowanego do blatu biurka monitora dotykowego LCD,
tworzenie list obecności uczniów,
przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk,
nauczyciel ma możliwość dystrybucji dźwięku z komputera do stanowisk uczniów,
nauczyciel może nagrywać dyskusje uczniów (słyszane w słuchawkach) na twardym dysku,
uczeń może odsłuchiwać dźwięk z własnego komputera,
uczeń może regulować sobie siłę dźwięku w słuchawkach,
uczeń może nagrywać swój głos oraz to, co słyszy w słuchawkach-na swoim komputerze
nauczyciel ma możliwość podsłuchu dźwięku z komputera ucznia

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności obejmować osobne projekty budowlane i wykonawcze dla Zadania I pkt a) tj.:
1. Projekt zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń (jeżeli istniejąca nie spełnia wymagań).
2. Projekt sieci elektrycznej do zasilania wszystkich nowych urządzeń elektrycznych tworzących pracownię.
3. Projekt sieci strukturalnej (internet) do stanowiska nauczyciela.
4. Projekt usytuowania stolików uczniowskich, stanowiska nauczyciela, innych mebli i urządzeń technodydaktycznych
b) Pracownia biologiczna z przeznaczeniem na międzyszkolne laboratorium biologiczne
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Traugutta 1
b. wyposażenie pracowni:
stanowisko nauczycielskie – biurko nauczycielskie z komputerem laptopem z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu i drukarką laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
wyposażenie ogólnodydaktyczne z tablicą suchościeralną i tablicą interaktywną z rzutnikiem.
cztery czteroosobowe stoły (biurka) laboratoryjne dla wraz z krzesłami dla uczniów,
apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,
szafa (szafki) na ubrania ochronne dla uczniów i nauczyciela,
stanowiska do specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych tj: stanowiska destylarki, suszarki laboratoryjnej, chłodziarki z zamrażarką, komory chłodniczej i komora laminarnej, dygestorium, wirówki, autoklawu, cieplarki, stomacher.
dwa stanowiska komputerowe dla uczniów,
szafy na sprzęt laboratoryjny i materiały do realizacji doświadczeń.

c. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności obejmować osobne projekty budowlane i wykonawcze dla Zadania I pkt.b) tj.:
1. Projekt zapewnia właściwą wentylację pomieszczeń (jeżeli istniejąca nie spełnia wymagań)
2. Projekt sieci elektrycznej do zasilania nowych wszystkich urządzeń elektrycznych
3. Projekt sieci strukturalnej (internet) do stanowisk komputerowych.
4. Projekt usytuowania stanowisk uczniowskich, nauczycielskiego i pomocniczych.

c) Pracownia chemiczna z przeznaczeniem na międzyszkolne laboratorium chemiczne
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Traugutta 1
b. wyposażenie pracowni:
stanowisko nauczycielskie – biurko nauczycielskie z komputerem laptopem z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu i drukarką laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
wyposażenie ogólnodydaktyczne z tablicą suchościeralna i tablicą interaktywną z rzutnikiem.
cztery czteroosobowe stoły (biurka) laboratoryjne z instalacją zimnej i ciepłej wody dla wraz z krzesłami dla uczniów,
apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,
szafa (szafki) na ubrania ochronne dla uczniów i nauczyciela,
stanowiska do specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych tj: stanowiska destylarki, suszarkai laboratoryjna, pieca elektrycznego, chłodziarki z zamrażarką, wirówki, dygestorium, pieca do prażenia, mieszadeł magnetycznych.
dwa stanowiska komputerowe dla uczniów,
szafy na sprzęt laboratoryjny i materiały do realizacji doświadczeń.

c. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien , drzwi , modernizacja instalacji elektrycznej, udrożnienia wentylacji, instalacji sieci komputerowej i oświetlenia zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności obejmować osobne projekty budowlane i wykonawcze dla Zadania I pkt c) tj.:
1. Projekt zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń (jeżeli istniejąca nie spełnia wymagań)
2. Projekt sieci elektrycznej do zasilania nowych wszystkich urządzeń elektrycznych
3. Projekt sieci strukturalnej (internet) do stanowisk komputerowych
4. Projekt organizacji pracowni – usytuowania stolików laboratoryjnych uczniowskich, stanowiska nauczyciela, stanowiska pomocnicze.
d). Pracownia fizyki z przeznaczeniem na międzyszkolne laboratorium fizyczne
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Traugutta 1
b. wyposażenie pracowni:
stanowisko nauczycielskie – biurko nauczycielskie z komputerem laptopem z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu i drukarką laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
wyposażenie ogólnodydaktyczne z tablicą suchościeralna i tablicą interaktywną z rzutnikiem.
cztery czteroosobowe stoły (biurka) laboratoryjne z instalacją elektryczną 24 V dla wraz z krzesłami dla uczniów,
apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,
szafa (szafki) na ubrania ochronne dla uczniów i nauczyciela,
dwa stanowiska komputerowe dla uczniów,
szafy na sprzęt laboratoryjny i materiały do realizacji doświadczeń.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności obejmować osobne projekty budowlane i wykonawcze dla Zadania I pkt d) tj.:
1. Projekt zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczenia (jeżeli istniejąca nie spełnia wymagań)
2. Projekt sieci elektrycznej do zasilania nowych urządzeń elektrycznych
3. Projekt sieci strukturalnej (internet) do stanowisk komputerowych.
4. Projekt organizacji pracowni – usytuowania stolików laboratoryjnych uczniowskich, stanowiska nauczyciela, stanowiska pomocnicze.
Zadanie II. Modernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku
a). budynek
projekt oznakowania korytarzy i ciągów komunikacyjnych w szkole i na posesji szkoły zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.
b). toaleta
projekt utworzenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

III. Termin realizacji zamówienia
Do 10 kwietnia 2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca wykaże w formularzu ofert, że dysponuje osobami, które będą realizować zamówienie (autorami projektów) oraz załączy dokumenty tych osób poświadczające uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności projektanta na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego.

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) Cena – max. 70 pkt,
Liczba punktów w zakresie ceny:
Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto
________________________________________ X 70 pkt
Cena badanej oferty brutto
b) Doświadczenie Wykonawcy – max. 30 pkt
Punktowane będzie doświadczenie Wykonawcy zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w wykonaniu dokumentacji o podobnym przeznaczeniu tj. dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektów i/lub pomieszczeń szkół lub placówek oświatowych.
a) 1 dokumentacja – 10 pkt
b) 2 dokumentacje – 20 pkt
c) 3 dokumentacje – 30 pkt
Wykonawca oświadczy w formularzu oferty o ilości wykonanych dokumentacji (wraz z podaniem nazwy zamawiającego te dokumentacje) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty poświadczające prawidłowe ich wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru, umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty) Wykonawca wybrany do realizacji danego zadania zobowiązany będzie złożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu otrzymanej ilości punktów w każdym z kryteriów oceny. Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V ppkt 1 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty .
3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

VI. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia
2. Cena obejmować będzie wyrażoną w PLN wartość podlegającą zapłacie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
3. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

VII. Miejsce i termin składania ofert
W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia ofertę (na załączonym druku) wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2017 r. do godz. 13.00 w formie:
- pisemnej na adres ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21 – (oryginał oferty)
- e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (scan podpisanej oferty)
- faxem na nr 87 428 45 65 (kopia podpisanej oferty)
UWAGA!
Informacje dodatkowe:
1. Obiekty oraz pomieszczenia do modernizacji można ocenić w godzinach 8 – 14 po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym tel. 87 428 45 65.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zakończenia postepowania przez Zamawiającego bez wyboru oferty i podpisania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów.
5. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na wybór Wykonawcy i realizację zamówienia zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie zadań.
6. Osoba do kontaktu:
Anna Kryczka 87 428 45 65 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do niniejszego zapytania zastosowanie mają Przepisy Zarządzenia nr 1.2016 Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z dnia 09 lutego 2016 w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

Z poważaniem

 

Do pobrania:

formularz oferty

zapytanie ofertowe - scan