Zapytania ofertowe archiwalne

Zapytanie ofertowe na „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych obiektów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku"

Anna Kryczka
Odsłony: 1765

241.2.2017

Giżycko, dn. 23.02.2017

Zapytanie ofertowe na „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych obiektów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku"

1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postepowania na każdym etapie bez wyboru oferty i podpisania umowy.

I. Zamawiający
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
Ul. Smętka 7 , 11-500 Giżycko
Tel./fax 87 428 45 65
NIP: 845-17-39-094, REGON: 510953225

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Warunki ogólne
Sporządzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna:
1. Stanowić podstawę do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy lub zgłoszenia robót.
2. Stanowić podstawę przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 i 1020) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
3. Szczegółowy zakres obejmuje projekty budowlano-wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia(jeżeli jest to konieczne)-po 6 egzemplarzy.
4. Dokumentacja powinna uwzględniać ewentualność pojawienia się wśród uczniów osób z niepełnosprawnościami, którzy powinni mieć możliwość dotarcia do poszczególnych pracowni i korzystania z nich.
5. Obejmować wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opracowania branżowe.
6. Zawierać wszystkie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumenty, oświadczenia, uzgodnienia, informacje, opracowania oraz opinie, konieczne do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) i prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, oraz inne niezbędne dokumenty uzyskane przez wybranego Wykonawcę.
Zamówienie obejmuje II zadania:
Zadanie I. Modernizacja pracowni szkolnych
a) Pracownia komunikacji w języku obcym- przystosowanie pracowni do instalacji typowej pracowni języków obcych, których opis jest dostępny na stronach internetowych
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Traugutta 1
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien , drzwi , modernizacja instalacji elektrycznej, udrożnienia wentylacji, instalacji sieci komputerowej i oświetlenia zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia(kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. przystosowanie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. na każdym stanowisku znajduje się stanowisko komputerowe (komputer laptop) oraz słuchawki z mikrofonem.
b. w pracowni znajduje się wyodrębnione stanowisko nauczyciela za pomocą, którego nauczyciel steruje pracą uczniów.
c. pracownia jest wyposażona w tablicę interaktywną
d. funkcje pracowni
- możliwości prowadzenia rozmów z utrzymaniem kontaktu wzrokowego,
- wbudowany do blatu dotykowy monitor z hartowaną szybą wandaloodporną,
- wszystkie kable znajdują się pod blatem,
- Rolę magnetofonu, odtwarzacza płyt CD, nagrywania materiału cyfrowo spełnia komputer,
- nauczyciel steruje praca projektora, tablicy interaktywnej, steruje dystrybucją sygnału audio.
- sterowanie klasopracownią odbywa się w pełni za pomocą wbudowanego do blatu biurka monitora dotykowego LCD,
- tworzenie list obecności uczniów,
- przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk,
- nauczyciel ma możliwość dystrybucji dźwięku z komputera do stanowisk uczniów,
- nauczyciel może nagrywać dyskusje uczniów (słyszane w słuchawkach) na twardym dysku,
- uczeń może odsłuchiwać dźwięk z własnego komputera,
- uczeń może regulować sobie siłę dźwięku w słuchawkach,
- uczeń może nagrywać swój głos oraz to, co słyszy w słuchawkach-na swoim komputerze
- nauczyciel ma możliwość podsłuchu dźwięku z komputera ucznia

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności obejmować osobne projekty budowlane i wykonawcze dla Zadania I pkt a) tj.:
1. Projekt budowlany obejmujący zagadnienia ogólnobudowlane związany z nową aranżacją pomieszczenia( np. projekt wykonania nowej podłogi lub posadzki, modernizacja sufitu, drzwi, ścian – w zależności od oceny stanu aktualnego).
2. Projekt zapewnia właściwą wentylację pomieszczeń (jeżeli istniejąca nie spełnia wymagań)
3. Projekt instalacji oświetleniowej zapewniający właściwe oświetlenie miejsc pracy o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, z uwzględnieniem potrzeb dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do zamierzonych zmian związanych z nową aranżacją pomieszczeń.
4. Projekt sieci elektrycznej do zasilania nowych wszystkich urządzeń elektrycznych
5. Projekt sieci strukturalnej (internet)
6. Projekt usytuowania stolików uczniowskich, stanowiska nauczyciela, innych mebli i urządzeń technodydaktycznych
7. Wszelkie inne opracowania projektowe, jeżeli konieczność ich sporządzenia zostanie stwierdzona w trakcie realizacji zamówienia i uzgodniona z zamawiającym.
b) Pracownia biologiczna z przeznaczeniem na międzyszkolne laboratorium biologiczne
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Traugutta 1
b. wyposażenie pracowni:
- stanowisko nauczycielskie – biurko nauczycielskie z komputerem laptopem z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu i drukarką laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
- wyposażenie ogólnodydaktyczne z tablicą suchościeralną i tablicą interaktywną z rzutnikiem.
- cztery czteroosobowe stoły (biurka) laboratoryjne dla wraz z krzesłami dla uczniów,
- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,
- szafa (szafki) na ubrania ochronne dla uczniów i nauczyciela,
- stanowiska do specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych tj: stanowiska destylarki, suszarki laboratoryjnej, chłodziarki z zamrażarką, komory chłodniczej i komora laminarnej, dygestorium, wirówki, autoklawu, cieplarki, stomacher.
- dwa stanowiska komputerowe dla uczniów,
- stanowisko z zimną i ciepłą wodą,
- szafy na sprzęt laboratoryjny i materiały do realizacji doświadczeń.

c. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien , drzwi , modernizacja instalacji elektrycznej, udrożnienia wentylacji, instalacji sieci komputerowej i oświetlenia zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności obejmować osobne projekty budowlane i wykonawcze dla Zadania I pkt b) tj.:
1. Projekt budowlany obejmujący zagadnienia ogólnobudowlane związany z nową aranżacją pomieszczenia( np. projekt wykonania nowej podłogi lub posadzki, modernizacja sufitu, drzwi, ścian – w zależności od oceny stanu aktualnego).
2. Projekt zapewnia właściwą wentylację pomieszczeń (jeżeli istniejąca nie spełnia wymagań)
3. Projekt instalacji oświetleniowej zapewniający właściwe oświetlenie miejsc pracy o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, z uwzględnieniem potrzeb dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do zamierzonych zmian związanych z nową aranżacją pomieszczeń.
4. Projekt sieci elektrycznej do zasilania nowych wszystkich urządzeń elektrycznych
5. Projekt sieci strukturalnej (internet)
6. Wszelkie inne opracowania projektowe, jeżeli konieczność ich sporządzenia zostanie stwierdzona w trakcie realizacji zamówienia i uzgodniona z zamawiającym.
c) Pracownia chemiczna z przeznaczeniem na międzyszkolne laboratorium chemiczne
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Traugutta 1
b. wyposażenie pracowni:
- stanowisko nauczycielskie – biurko nauczycielskie z komputerem laptopem z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu i drukarką laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
- wyposażenie ogólnodydaktyczne z tablicą suchościeralna i tablicą interaktywną z rzutnikiem.
- cztery czteroosobowe stoły (biurka) laboratoryjne z instalacją zimnej i ciepłej wody dla wraz z krzesłami dla uczniów,
- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,
- szafa (szafki) na ubrania ochronne dla uczniów i nauczyciela,
- stanowiska do specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych tj: stanowiska destylarki, suszarkai laboratoryjna, pieca elektrycznego, chłodziarki z zamrażarką, wirówki, dygestorium, pieca do prażenia, mieszadeł magnetycznych.
- dwa stanowiska komputerowe dla uczniów,
- szafy na sprzęt laboratoryjny i materiały do realizacji doświadczeń.

c. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien , drzwi , modernizacja instalacji elektrycznej, udrożnienia wentylacji, instalacji sieci komputerowej i oświetlenia zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności obejmować osobne projekty budowlane i wykonawcze dla Zadania I pkt c) tj.:
1. Projekt budowlany obejmujący zagadnienia ogólnobudowlane związany z nową aranżacją pomieszczenia( np. projekt wykonania nowej podłogi lub posadzki, modernizacja sufitu, drzwi, ścian – w zależności od oceny stanu aktualnego).
2. Projekt zapewnia właściwą wentylację pomieszczeń (jeżeli istniejąca nie spełnia wymagań)
3. Projekt instalacji oświetleniowej zapewniający właściwe oświetlenie miejsc pracy o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, z uwzględnieniem potrzeb dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do zamierzonych zmian związanych z nową aranżacją pomieszczeń.
4. Projekt sieci elektrycznej do zasilania nowych wszystkich urządzeń elektrycznych
5. Projekt sieci strukturalnej (internet)
6. Wszelkie inne opracowania projektowe, jeżeli konieczność ich sporządzenia zostanie stwierdzona w trakcie realizacji zamówienia i uzgodniona z zamawiającym.
d). Pracownia fizyki z przeznaczeniem na międzyszkolne laboratorium fizyczne
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Traugutta 1
b. wyposażenie pracowni:
- stanowisko nauczycielskie – biurko nauczycielskie z komputerem laptopem z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu i drukarką laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
- wyposażenie ogólnodydaktyczne z tablicą suchościeralna i tablicą interaktywną z rzutnikiem.
- cztery czteroosobowe stoły (biurka) laboratoryjne z instalacją elektryczną 24 V dla wraz z krzesłami dla uczniów,
- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,
- szafa (szafki) na ubrania ochronne dla uczniów i nauczyciela,
- dwa stanowiska komputerowe dla uczniów,
- szafy na sprzęt laboratoryjny i materiały do realizacji doświadczeń.

c. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien , drzwi , modernizacja instalacji elektrycznej, udrożnienia wentylacji, instalacji sieci komputerowej i oświetlenia zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
d. minimalna powierzchnia(kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
e. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności obejmować osobne projekty budowlane i wykonawcze dla Zadania I pkt d) tj.:
1. Projekt budowlany obejmujący zagadnienia ogólnobudowlane związany z nową aranżacją pomieszczenia( np. projekt wykonania nowej podłogi lub posadzki, modernizacja sufitu, drzwi, ścian – w zależności od oceny stanu aktualnego).
2. Projekt zapewnia właściwą wentylację pomieszczeń (jeżeli istniejąca nie spełnia wymagań)
3. Projekt instalacji oświetleniowej zapewniający właściwe oświetlenie miejsc pracy o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, z uwzględnieniem potrzeb dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do zamierzonych zmian związanych z nową aranżacją pomieszczeń.
4. Projekt sieci elektrycznej do zasilania nowych wszystkich urządzeń elektrycznych
5. Projekt sieci strukturalnej (internet)
6. Wszelkie inne opracowania projektowe, jeżeli konieczność ich sporządzenia zostanie stwierdzona w trakcie realizacji zamówienia i uzgodniona z zamawiającym.
Zadanie II. Modernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku
a). budynek
projekt dostosowania budynku do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (gwałtowne opady, upały, wichury, nadmierne nasłonecznienie, zagrożenie powodziowe).
b). aula szkolna
projekt dostosowania auli szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Traugutta 1 w Giżycku do celów edukacji teatralnej polegającej na wykonaniu konstrukcji kurtyny scenicznej, instalacji oświetlenia ogólnego i scenicznego oraz nagłośnieniu.
c). toaleta
projekt utworzenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
d). schodołaz
zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych do transportu osób korzystających z wózków inwalidzkich za pomocą schodołazu
e). korytarze
projekt pomalowania korytarzy i oznakowanie ciągów komunikacyjnych w szkole i na posesji szkoły zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.

III. Termin realizacji zamówienia
Do 15 marca 2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca wykaże w formularzu ofert, że dysponuje osobami, które będą realizować zamówienie (autorami projektów) oraz załączy dokumenty tych osób poświadczające uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności projektanta na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego.

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) Cena – max. 70 pkt,
Liczba punktów w zakresie ceny:
Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto
________________________________________ X 70 pkt
Cena badanej oferty brutto
b) Doświadczenie Wykonawcy – max. 30 pkt
Punktowane będzie doświadczenie Wykonawcy zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w wykonaniu dokumentacji o podobnym przeznaczeniu tj. dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektów i/lub pomieszczeń szkół lub placówek oświatowych.
a) 1 dokumentacja – 10 pkt
b) 2 dokumentacje – 20 pkt
c) 3 dokumentacje – 30 pkt
Wykonawca oświadczy w formularzu oferty o ilości wykonanych dokumentacji (wraz z podaniem nazwy zamawiającego te dokumentacje) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty poświadczające prawidłowe ich wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru, umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty) Wykonawca wybrany do realizacji danego zadania zobowiązany będzie złożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu otrzymanej ilości punktów w każdym z kryteriów oceny. Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V ppkt 1 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty .
3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

VI. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia
2. Cena obejmować będzie wyrażoną w PLN wartość podlegającą zapłacie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
3. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

VII. Miejsce i termin składania ofert
W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia ofertę (na załączonym druku) wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02 marca 2017 r. do godz. 12.00 w formie:
- pisemnej na adres ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21 – (oryginał oferty)
- e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (scan podpisanej oferty)
- faxem na nr 87 428 45 65 (kopia podpisanej oferty)
UWAGA!
Informacje dodatkowe:
1. Obiekty oraz pomieszczenia do modernizacji można ocenić w godzinach 8 – 14 po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym tel. 87 428 45 65.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zakończenia postepowania przez Zamawiającego bez wyboru oferty i podpisania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów.
5. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na wybór Wykonawcy i realizację zamówienia zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie zadań.
6. Osoba do kontaktu:
Anna Kryczka 87 428 45 65 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do niniejszego zapytania zastosowanie mają Przepisy Zarządzenia nr 1.2016 Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z dnia 09 lutego 2016 w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

Do pobrania:

Formularz oferty

zapytanie ofertowe- scan

 

Zmiany z dnia 28.02.2017r.

Formularz oferty po zmianie

Zapytanie ofertowe - scan po zmianie

 

Unieważnienie postępowania - dnia 7.03.2017r.

unieważnienie postępowania