Zapytania ofertowe archiwalne

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ

Emilia Borowiak
Odsłony: 2361

Uwaga!

Informacja  zdnia 16.12.2015

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 16.12.2015r.

 

Pytanie nr 1

 

czy w umowie Zamawiający przewiduje zapis o:

 

-   pełnej dyspozycyjności wobec Zamawiającego (czyli faktycznie dyżurze Wykonawcy lub jego zastępcy na rzecz Zamawiającego) w godzinach 08.00 do 15.00 we wszystkie dni tygodnia zgodnie z pkt.b zapytania?

 

„b) W pozostałym okresie świadczenie usługi będzie odbywało się w drodze konsultacji telefonicznej lub mailowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00)”.,

 

- czy raczej Zamawiający dopuszcza możliwość „oddzwonienia” przez Wykonawcę, w przypadku wykonywania   innych czynności nie związanych z obsługą prawną Zamawiającego ?

 

Odpowiedź

 

Zamawiający  dopuszcza możliwość „oddzwonienia” przez Wykonawcę, w przypadku wykonywania   innych czynności  niezwiązanych z obsługą prawną Zamawiającego, zastrzeżeniem, że Wykonawca musi oddzwonić, nie później niż w tym samym dniu do godz. 15.00, chyba, że strony w danym przypadku ustalą inaczej.

 

 

Pytanie nr 2

 

podanie liczby wszystkich, prowadzonych w 2015 roku postępowań sądowych (jeśli takie miały miejsce) w tym postępowań przed Sądem Pracy oraz wskazanie liczby spraw sądowych będących w toku.

 

Odpowiedź 2:

 

Wg wiedzy Zamawiającego obecnie toczy się jedna sprawa, której obsługę powierzono Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego w Giżycku.

 

 

Pytanie nr 3

 

Podanie liczby pracowników Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Giżycku,

 

 

Odpowiedź  3:

 

Obecnie w PZOSiPO zatrudnionych jest 18 osób ( w tym dwie osoby przebywają na urlopie macierzyńskim).

 

 

Pytanie nr 4

 

Podanie liczby szkół i placówek oświatowych podlegających Powiatowemu Zespołowi Szkół i Placówek w Giżycku,

 

 

Odpowiedź 4:

 

W chwili obecnej jest to 10 placówek.

 

 

Pytanie 5:

 

Podanie liczby nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych  w placówkach podległych zespołowi.

 

Odpowiedź 5:

Łączna liczba pracowników placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki: 478.

Pytanie 6:

W jakim czasie Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy zajęcia stanowiska w zgłaszanych Wykonawcy kwestiach prawnych (tj. np. sprawdzania projektów dokumentów, sporządzania opinii prawnych.

Odpowiedź 6:

W chwili obecnej ten aspekt nie jest jednoznacznie określony. Zamawiający prawdopodobnie będzie każdorazowo ustalał termin na realizację danego zadania  Należy przyjąć, że  Wykonawca zwyczajowo będzie miał od 1 do 3 dni roboczych na zajecie stanowiska w danej kwestii. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

 

INFORMACJA Z DNIA 11.12.2015r.

W związku z pojawieniem sie pytania Wykonawcy odnośnie spodziewanej liczby telefonów i maili w tygodniu

uprzejmie informuję, że nie jesteśmy  w  stanie podać przybliżonej liczby telefonów lub maili w godzinach  8:00 do 15:00.

 

Należy się spodziewać takich dni, gdy tych zapytań będzie kilka dziennie, jak również takich, gdy nie będziemy wymagali
pomocy radcy prawnego np. kilka dni z rzędu.

 

Spodziewamy się największego nakładu pracy w maju i sierpniu.

 

Jednocześnie zaznaczam, że powyższa informacja jest tylko przypuszczeniem.

 

Wiążący jest zapis w zapytaniu ofertowym, mówiący o tym, że:

 

"a) Stałe dyżury radcy prawnego w siedzibie Zamawiającego będą odbywały
się raz w miesiącu w ustalonym przez strony, powtarzającym  się odstępie czasowym. Każdy dyżur będzie trwał minimum 7 godzin. Godziny dyżurów będą pokrywały się z godzinami pracy Zamawiającego (08.00-15.00).

 

b) W pozostałym okresie świadczenie usługi będzie odbywało się w drodze konsultacji telefonicznej lub mailowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00)”.

 

 

Zamawiający nie odpowiada za niedoszacowanie ceny ofertowej. Pełną odpowiedzialność za kalkulację ceny ponosi Wykonawca.

 

 

 

WE.2110.28.2015                                                                 Giżycko, dn. 03.12.2015r.                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ

 I. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

tel. 87 429 94 34, 87 429 45 65

 II. Podstawa prawna:

  1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4, pkt 8 tej ustawy.
  2. Do niniejszego zapytania zastosowanie mają Przepisy Zarządzenia nr 1.2015 Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
   z dnia 15 stycznia 2015 w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro netto.

 III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
  oraz na rzecz szkół i placówek, dla, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.
 2. Przez „obsługę prawną” rozumie się świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych, a w szczególności:

 

  1. udzielanie porad i konsultacje prawne,
  2. sporządzanie opinii i informacji prawnych, w tym interpretacji obowiązujących przepisów prawa,
  3. informowanie o zmianach obowiązujących przepisów prawa z zakresu działalności Zamawiającego,
  4. przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz doradztwo przyzawieraniu i wykonywaniu,
  5. opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów, zarządzeń, uchwał, decyzji itp.), w tym kontrasygnata dokumentów na życzenie Zamawiającego,
  6. udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
  7. informowanie Zamawiającego o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz skutkach tych uchybień,
  8. reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz innymi podmiotami,
  9. wykonywanie innych czynności mających na celu ochronę interesów prawnych Zamawiającego.

 

3. Wymaga się, aby w celu wypełniania powyższych obowiązków Wykonawca zapewnił
w trakcie trwania umowy świadczenie usług przez jednego wskazanego radcę prawnego. W uzasadnionych przypadkach w czasie nieobecności wyznaczonego radcy prawnego wymaga się wyznaczenia jego imiennego zastępstwa (osoba, która będzie miała pełnić czasowe zastępstwo musi udokumentować wymagania stawiane
w niniejszym postępowaniu oraz uzyskać akceptację Zamawiającego). Zamawiający wyklucza inną możliwość podzlecania wykonania usługi osobom trzecim.

4. Wyznaczony radca prawny w trakcie trwania umowy będzie zobowiązany
do świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

a) Stałe dyżury radcy prawnego w siedzibie Zamawiającego będą odbywały
się raz w miesiącu w ustalonym przez strony, powtarzającym
się odstępie czasowym. Każdy dyżur będzie trwał minimum 7 godzin. Godziny dyżurów będą pokrywały się z godzinami pracy Zamawiającego (08.00-15.00).

b) W pozostałym okresie świadczenie usługi będzie odbywało się w drodze konsultacji telefonicznej lub mailowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00)

 

 

     IV. Termin wykonania zamówienia

01.02.2016r. do 31.12.2016r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają niżej wymienione wymagania tj:,

1) dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia,
tzn. osobą, która:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
  oraz jest wpisana na listę radców prawnych
 2. posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przez okres nie krótszy niż 3 lata przed terminem składa ofert.

2) Złożą podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty (załącznik nr 1 do pobrania) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań stawianych w ppkt 1 a) i 1 b) (kserokopia za zgodność z oryginałem).

   VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

cena (koszt ryczałtowy) - 100%.

  VII. Sposób obliczenia ceny.

  1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za jeden miesiąc pracy.

   2. Cena obejmować będzie wyrażoną w PLN wartość podlegającą zapłacie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy:

  1. W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, która realizować będzie zamówienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz wszelkie pochodne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak dla umów zlecenie (podatek dochodowy, składki ZUS obowiązkowe dla Wykonawcy
   i Zamawiającego);
  2. w przypadku pozostałych Wykonawców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek.
  3. 3. Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

VIIII. Sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej: osobiście (pok. 21) lub przesłać pocztą
na adres Zamawiającego w terminie do dnia 17.12.2015r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie i opisane w sposób umożliwiający odróżnienie od innej korespondencji np. wg poniższego wzoru:

„OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ”

Nie otwierać przed 17.12.2015r. do godz. 14.10.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 17.12.2015r. do godz. 14.10.

    IX Inne postanowienia

 1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Emilia Borowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel/fax.87 4284565.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną,
  przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
  oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert. (Wykonawca zainteresowany zamówieniem zobowiązany jest do śledzenia wszelkich zmian oraz odpowiedzi na pytania pojawiających się na stronie internetowej Zamawiającego).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
 5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. Przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
 6. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania,
  w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załącznki

Formularz oferty (pobierz 03.12.2015)

Zapytanie ofertowe o cenę scan(pobierz 03.12.2015)

Wybór oferty pobierz 28.12.2015