|
Agnieszka Koniuszewska

 

                                              

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7,

tel. (0 87) 429 94 35, faks (0 87) 428 45 65, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WE.0718.117.5.2015

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji eksperta (trenera) do przeprowadzenia szkoleń nauczycieli – uczestników projektu: „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

I. Zamawiający.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

tel. 87 428 45 65,

fax 87 428 45 65

NIP: 845-17-39-094, REGON: 510953225

 

II. Przedmiot zamówienia.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w związku z realizacją projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycko – Miasto Alytus” Program Erasmus + poszukuje eksperta (trenera) do przeprowadzenia szkolenia nauczycieli – uczestników projektu.

Cel szkolenia:

Nabycie bądź pogłębienie umiejętności stosowania w procesie dydaktycznym prowadzonym przez uczestnika szkolenia czterech strategii uczenia uznawanych (według Johna Hattie z Uniwersytetu
w Auckland w Nowej Zelandii a w Polsce popularyzowanych przez Instytut Nowoczesnej Edukacji)
za najbardziej skuteczne z wykorzystaniem środowiska bogatego w technologie tj:

 1. Uczniowie otrzymują/samodzielnie stawiają sobie konkretne cele dotyczące każdego tematu
  i systematycznie oceniają swoje postępy według wcześniej ustalonych kryteriów
 2. Ocenianie kształtujące – nauczyciel udziela uczniom bezpośredniej informacji zwrotnej, wskazując kryteria oceny oraz udzielając wskazówek jak uzyskać lepsze wyniki.
 3. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.
 4. Organizatory wizualne oraz mapy myśli.

 

Jako środowisko bogate w technologie na potrzeby szkolenia została określona sala lekcyjna,
w której wszyscy uczestnicy oraz prowadzący posiadają komputery połączone siecią wewnętrzną, z dostępem do Internetu oraz portali edukacyjnych z otwartymi zasobami edukacyjnymi. Sala lekcyjna wyposażona jest również w tablicę interaktywną pracującą w sieci.

Termin szkolenia - 11 – 15.01.2016 r.

 

Uczestnicy szkolenia:

Grupa 10 nauczycieli z powiatu giżyckiego + grupa 10 nauczycieli litewskich z miasta Alytus, pracownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku, Pracownik Centrum Pedagogiczno – Psychologicznego w Alytus, pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych i pracownik Wydziału Edukacji Samorządu Miasta Alytus.

Pracę eksperta będzie wspierał tłumacz polsko – litewski znający terminologię pedagogiczną stosujący tłumaczenie symultaniczne.  

Uczestnicy szkolenia będą symulować pracę bardzo aktywnych uczniów, którzy dysponują swoimi doświadczeniami i niemałą wiedzą. Poza przekazywaniem wiedzy i umiejętności Ekspert będzie wspierać uczestników szkolenia w dochodzeniu do właściwych rozwiązań.

Szkolenie, po zapowiedzi w poprzednim dniu, może hospitować kierownik projektu. W przypadku nie osiągania zakładanych celów szkolenia z winy eksperta (brak wiedzy, umiejętności pedagogicznych, niewłaściwy stosunek do realizacji umowy itp.), może nastąpić rozwiązanie umowy z ekspertem z zapłaceniem za przeprowadzone godziny szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Dzień pierwszy – poznanie najbardziej skutecznych strategii nauczania przy wykorzystaniu środowiska bogatego w technologie.
 2. Dzień drugi – wykorzystanie tablic interaktywnych do stosowania najbardziej skutecznych strategii nauczania.
 3. Dzień trzeci – wykorzystanie platformy edukacyjnej i otwartych zasobów edukacyjnych
  w stosowaniu najbardziej skutecznych strategii nauczania w indywidualnej i grupowej pracy
  z wykorzystaniem komputerów, Internetu i sieci wewnętrznej.
 4. Dzień czwarty – wykorzystanie komputerów osobistych lub tabletów do indywidualnej pracy
  i grupowej pracy uczniów w stosowaniu najbardziej skutecznych strategii nauczania.
 5. Dzień piąty – poprowadzenie przez nauczycieli z grupy polskiej trzech jednostek lekcyjnych
  z wykorzystaniem nabytych w trakcie szkolenia umiejętności, omówionych następnie przez pozostałych członków grupy i eksperta. Zadaniem eksperta jest udzielenie wszechstronnej pomocy nauczycielom przy przygotowaniu się do lekcji i omówienie tych lekcji.

 

Podczas szkolenia powinny być również pokazywane przykłady strategii i metod wspierających wielodyscyplinarne i międzydyscyplinarne podejścia, integracje nauczania podstawowych umiejętności (czytania, matematyki, nauk przyrodniczych), rozwiązywanie problemów, nauczanie matematyki.

Szkolenie każdego dnia rozpoczynać się będzie o godz. 10.55 (od czwartej lekcji) będzie trwało przez 6 godzin lekcyjnych z 30 minutową przerwą obiadową; na siódmej godzinie lekcyjnej nauczyciel Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji poprowadzi ewaluację danego dnia szkolenia metodą przez siebie opracowaną.

III. Termin realizacji zamówienia od 11.01.2016 do 15.01.2016

 

IV.Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie niżej wymienione wymagania, tj:

a) dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, tzn. osobą, która posiada:

-   ukończone studia wyższe magisterskie - uprawnienia pedagogiczne (dyplom).

-   minimum 5 lat pracy, jako nauczyciel/nauczyciel akademicki (oświadczenie).

- co najmniej trzy usługi pozytywnie ocenione polegające na przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych lub indywidualnych na rzecz nauczycieli
(np. referencje).

- posiadają udokumentowane doświadczenie związane ze strategiami uczenia i/lub wykorzystaniem TIK (np. referencje, umowy wraz z protokołami odbioru, zaświadczenia).

b) złożą podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty (załącznik nr 1 do pobrania)

 

 

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza ekonomicznie:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

a) Cena – max. 60 pkt

 

Sposób przyznawania punktacji w zakresie ceny:

 

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto

_________________________________________ X 60 pkt

Cena badanej oferty brutto

 

 

b) Doświadczenie eksperta (trenera) w prowadzeniu szkoleń nauczycieli związanych
ze strategiami uczenia i wykorzystaniem TIK: - max. 40 pkt.

 

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń nauczycieli związanych ze strategiami uczenia
i wykorzystaniem TIK będzie ocenianie na podstawie dokumentów, wymienionych w pkt. IV pkt 1 ppkt a tiret czwarty, złożonych wraz z ofertą. Sposób przyznawania punktacji w zakresie doświadczenia:

 

Za jedną referencję, obejmującą jedno szkolenie, którego tematyka obejmowała strategie uczenia się wraz z wykorzystaniem TIK   - 40 pkt

 

W przypadku, gdy wykonawca przeprowadził oddzielnie szkolenia związane ze strategiami uczenia się i oddzielne z TIK, może złożyć różne referencje. Sposób przyznawania punktacji w zakresie doświadczenia w tej sytuacji:

 

Za jedną referencję związaną ze strategiami uczenia -15 pkt

Za jedną referencję związaną z wykorzystaniem TIK   -15 pkt

 

 

2.     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
po zsumowaniu otrzymanej ilości punktów w każdym z kryteriów oceny.

3.   Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%). Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki Zamawiającego, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

4.   Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

VI. Sposób obliczenia ceny:

1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę za jedno (pięciodniowe) szkolenie.

2. Cena obejmować będzie wyrażoną w PLN wartość podlegającą zapłacie przez Zamawiającego
na rzecz Wykonawcy:

a) W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, która realizować będzie zamówienie
na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie): wartość wszystkich zobowiązań związanych
z wykonaniem zamówienia oraz wszelkie pochodne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak dla umów zlecenie (podatek dochodowy, składki ZUS obowiązkowe dla Wykonawcy
i Zamawiającego);

b) w przypadku pozostałych Wykonawców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek.

3. Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia podpisaną ofertę (na załączonym druku) wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty, oświadczenia, referencje, dyplomy –kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem itp.) należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2015 r. godz.13.00 w formie:

 • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego- Pok. 21

 

 

UWAGA!

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz.13.10

 

            Oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie i opisane w sposób umożliwiający odróżnienie od innej korespondencji np. wg poniższego wzoru:

 

„OFERTANA PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA (TRENERA) DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ NAUCZYCIELI – UCZESTNIKÓW PROJEKTU”

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 05.11.2015 godz. 13.10

 

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odpowiada za termin dostarczenia przesyłek przez pocztę.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

       Emilia Borowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.87 4284565

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
 3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. Przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
 4. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania
  bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w każdym czasie bez podania przyczyn (m.in. w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczona na realizację zamówienia).
 5. Do niniejszego zapytania zastosowanie mają Przepisy Zarządzenia nr 1.2015 Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z dnia 15 stycznia 2015
  w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro netto.
 6. Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia w Giżycku podczas prowadzenia szkolenia.

 

                                                                                   

           Informacja o zmianie - pobierz (19.10.2015r.)

           Zapytanie scan - pobierz (16.10.2015r.)

            Formularz oferty zmiana- pobierz (16.10.2015r.)

           

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - EKSPERCI - pobierz (06.11.2015 r.)