Zapytania ofertowe archiwalne

| |
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1767

WYBÓR OFERTY

 

WE.0718.68.68.2013                                                                                                           Giżycko, 01.06.2015 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Opracowanie i wydruk materiałów podsumowujących realizację projektu
„SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych informuje, że na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy:

 

Ideahouse ul. Warszawska 109, 42-202 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnia wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymagania. Oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu ofertowym o cenę. Jest to najkorzystniejsza oferta.

 

 Do dnia 29.05.2015r. oferty złożyły następujące firmy:

 

LP.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c
Sławomir Telikowski, Marek, Jankowicz 11-300 Bisukupiec,
ul. Chrobrego 42

6199,20

2.

Ideahouse Magdalena Łyko, ul. Warszawska 109,

42-202 Częstochowa

3296,40

3.

PPHU „LIR” Elżbieta Zajet, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg

11889,18

4.

Firma Wielobranżowa Elstemp Bożena Łoś- Zajęcka,
ul. Warszawska 13F, 11-500 Giżycko

3600,00

5.

PP..U Multograf S.C. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk,
85-135 Bydgoszcz, ul. Bielecka 76 C

4059,00

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na opracowanie i wydruk materiałów podsumowujących.

 

 Dziękujemy za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

 

                                                                                                       

                                                                                                                  DYREKTOR

                                                                                 / - /

                                                                    KAZIMIERZ AMBROZIAK

 

 

ZMIANA

 

Znak sprawy: WE.0718.68.68.2013                                                                                                                                Giżycko, 27.05.2015 r.

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na

 

Opracowanie i wydruk materiałów podsumowujących realizację projektu

 

SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”

 

 

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych realizuje projekt „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

1. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonych
dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna

 

ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

3.Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl

 

 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów podsumowujących realizację projektu „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” oznaczonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem

 

79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.

 

79822500-7- Usługi projektów graficznych

 

79553000-5 - Komputerowe usługi wydawnicze

 

 

 

Zamawiający przewiduje zakup 200 sztuk materiałów.

 

Zamawiający przekaże wyłonionemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy tekst i zdjęcia (ok. 100 zdjęć), które będą umieszczone w opracowaniu.

 

Format stron A4.

 

Ilość stron - ok. 57. (podana ilość stron jest szacunkowa i może ulec nieznacznej zmianie +-1 strona po ostatecznym zredagowaniu przez Wykonawcę opracowania materiałów podsumowujących realizację projektu).

 

Wykonawca otrzyma w wersji elektronicznej wstępny projekt graficzny tekstu
wraz z ułożonymi zdjęciami.

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie doprecyzowanie szczegółów otrzymanego materiału, wydruk
i oprawa.

 

Tekst będzie drukowany dwustronnie, umieszczone zdjęcia będą kolorowe o wymiarach ok. 4cm/4cm.

 

Materiały podsumowujące powinny być w estetycznej formie, trwale spięte – np. zbindowane.

 

Zamawiający dopuszcza następujące formy oprawy: grzbiet drutowy, grzbiet plastikowy, oprawa klejona, oprawa spiralna.

 

Zamawiający wyklucza zszycie zszywką i oprawę zeszytową.

 

Wymagania dotyczące okładki:

 

- przednia: plastikowa przeźroczysta

 

-tylna: plastikowa kolorowa .

 

Materiały podsumowujące muszą posiadać odpowiednie oznaczenie na każdej stronie, zgodnie
z „Wytycznymi dotyczących oznakowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnym na stronie internetowej www.efs.gov.pl w dziale Dokumenty promocyjne,
i zawierać następujące elementy:

 

a) Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

b) Logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

 

c) Napisy koloru czarnego:

 

- tytuł projektu pn. „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”,

 

- projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

5. Inne postanowienia

 

 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w ciągu 4 dni od dnia wyboru Wykonawcy do akceptacji minimum 2 wzory/projekty materiałów z umieszczonymi na nich logami. Zamawiający wybierze jeden wzór, który zostanie następnie doprecyzowany zgodnie z sugestiami Zamawiającego i wykonany w liczbie zamówienia. Przed ostatecznym skierowaniem materiałów do druku, wymagana jest akceptacja Zamawiającego.
 • Wykonawca z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnego opracowania przenosi
  na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całego opracowania, stanowiącego przedmiot umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji
  w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

6. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania
i dostarczenia przedmiotu zapytania, w tym podatek VAT. Wartość oferty powinna być wyrażona
w złotych, i obejmować wartość netto i brutto.

 

 

 

7. Termin realizacji – najpóźniej do 16.06.2015r.

 

Termin ten oznacza ostateczny termin na dostarczanie do zamawiającego kompletnego zamówienia.

 

 

 

Podpisaną ofertę z załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21 do dnia 29.05.2015 r.

 

 

 

Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów
w formie elektronicznej lub faksu, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub na numer faksu 87 428 45 65
.

 

 

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

O wyborze oferty lub zamknięciu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl

 

Zamawiający podpisze umowę zlecenie z Wykonawcą, który spełni warunki stawiane
w niniejszym, zapytaniu i zaoferuje najniższą cenę.

 

 

 

                                 Z poważaniem

                                     DYREKTOR

                                            / - /

                           Kazimierz Ambroziak

 

 

Dokumenty do pobrania po zmianach:

1. Zaproszenie zmiana - scan pisma - pobierz (27.05.2015 r.)

2. Odpowiedzi na pytania - scan - pobierz (27.05.2015 r.)

 

 

 

 

Znak sprawy: WE.0718.68.68.2013                                                                                                                                               Giżycko, 25.05.2015 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na

Opracowanie i wydruk materiałów podsumowujących realizację projektu

SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych realizuje projekt „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonych
dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna

ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

3.Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów podsumowujących realizację projektu „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” oznaczonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem

79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.

79822500-7- Usługi projektów graficznych

79553000-5 - Komputerowe usługi wydawnicze

 

Zamawiający przewiduje zakup 200 sztuk materiałów.

Zamawiający przekaże wyłonionemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy tekst i zdjęcia (ok. 100 zdjęć), które będą umieszczone w opracowaniu.

Ilość stron - ok. 62. (podana ilość stron jest szacunkowa i może ulec nieznacznej zmianie po ostatecznym zredagowaniu przez Wykonawcę opracowania materiałów podsumowujących realizację projektu).

Tekst będzie drukowany dwustronnie, umieszczone zdjęcia będą kolorowe o wymiarach ok. 4cm/4cm.

Materiały podsumowujące powinny być w estetycznej formie, trwale spięte.

Zamawiający dopuszcza następujące formy oprawy: grzbiet drutowy, grzbiet plastikowy, oprawa klejona, oprawa spiralna.

Zamawiający wyklucza zszycie zszywką i oprawę zeszytową.

Wymagania dotyczące okładki:

- przednia: plastikowa przeźroczysta

-tylna: plastikowa kolorowa .

Materiały podsumowujące muszą posiadać odpowiednie oznaczenie na każdej stronie, zgodnie
z „Wytycznymi dotyczących oznakowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnym na stronie internetowej www.efs.gov.pl w dziale Dokumenty promocyjne,
i zawierać następujące elementy:

a) Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

b) Logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

c) Napisy koloru czarnego:

- tytuł projektu pn. „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”,

- projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

5. Inne postanowienia

 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w ciągu 4 dni od dnia wyboru Wykonawcy do akceptacji minimum 2 wzory/projekty materiałów z umieszczonymi na nich logami. Zamawiający wybierze jeden wzór, który zostanie następnie doprecyzowany zgodnie z sugestiami Zamawiającego i wykonany w liczbie zamówienia. Przed ostatecznym skierowaniem materiałów do druku, wymagana jest akceptacja Zamawiającego.
 • Wykonawca z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnego opracowania przenosi
  na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całego opracowania, stanowiącego przedmiot umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji
  w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania
i dostarczenia przedmiotu zapytania, w tym podatek VAT. Wartość oferty powinna być wyrażona
w złotych, i obejmować wartość netto i brutto.

 

7. Termin realizacji – najpóźniej do 16.06.2015r.

Termin ten oznacza ostateczny termin na dostarczanie do zamawiającego kompletnego zamówienia.

  

Podpisaną ofertę z załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21 do dnia 29.05.2015 r.

 

Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów
w formie elektronicznej lub faksu, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub na numer faksu 87 428 45 65
.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

O wyborze oferty lub zamknięciu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl

 

Zamawiający podpisze umowę zlecenie z Wykonawcą, który spełni warunki stawiane w niniejszym, zapytaniu i zaoferuje najniższą cenę.

 

 

                         Z poważaniem

                            DYREKTOR

                                  / - /

                  KAZIMIERZ AMBROZIAK

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. scan pisma - pobierz (25.05.2015 r.)

2. formularz oferty - pobierz (25.05.2015)