Zapytania ofertowe archiwalne

| |
Odsłony: 2123

UWAGA ZMIANY !!!!!

WE.0718.68.64.2013                                                                                        Giżycko, 14.05.2015

 

 

                                                              ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

            Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprasza Państwa do składania ofert na „ Dostawę literatury fachowej dla nauczycieli”

 

I. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Ul. Smętka 7

11-500 Giżycko

Tel. 87 428 45 65

Fax 87 428 45 65

NIP: 845-17-39-094

REGON: 510953225

II. Informacje ogólne:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa literatury fachowej dla nauczycieli w ramach projektu „Sore działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostawa literatury powinna być zrealizowana w terminie 21 dni od dnia wyboru oferty, do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zgodnie z ilością podaną
w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

IV. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 

Fachowa literatura będzie dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego na koszt Wykonawcy, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz koszt dostawy przedmiotów i przyborów do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Giżycku, ul. Smętka 7.

 

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Złożona oferta powinna być kompletna. Pod uwagę zostaną wzięte tylko kompletne oferty. Podczas weryfikacji ofert pod uwagę zostanie wzięta cena ofertowa brutto. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany maksymalnie do 10 pozycji na inne zaproponowane przez Wykonawcę tytuły, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zamawiającego zgodności tematyki z jego oczekiwaniami.

Zmiana taka jest możliwa tylko do momentu podpisania umowy (wzór umowy w załączeniu).

Jeśli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia najtańszą ofertę spośród pozostałych.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto obejmuje całość zamówienia
i nie będzie podlegała zmianom.


Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia wyboru oferty.

Zamawiający zaznacza, iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18 maja 2015 r. do godz. 11: 00, pok. Nr 21, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2, do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik Nr 1.

Dokumenty (formularz oferty – Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 1) powinny być złożone
w formie papierowej. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych
i podpisanych dokumentów w formie elektronicznej lub faksu, na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na numer faksu 87 428 45 65.

Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

    Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (www.pzosipo.gizycko.edu.pl), kopia pisma zostanie przesłana do wszystkich Firm, które złożą ofertę.


Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Anna Kryczka, tel. 87 428 45 65, e – mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                              / - /

                                                                                                  Kazimierz Ambroziak

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Formularz oferty książki - pobierz (12.05.2015 r.)

 2. Zał. nr 1 do zapytania - pobierz (12.05.2015 r.)

3. Umowa - pobierz (15.05.2015 r.)

 

      

 

                                                                           

 przed zmianą:

 WE.0718.68.64.2013                                                                                                     Giżycko, 12.05.2015

 

                                                                ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

            Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprasza Państwa do składania ofert na „ Dostawę literatury fachowej dla nauczycieli .”

 

I. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Ul. Smętka 7

11-500 Giżycko

Tel. 87 428 45 65

Fax 87 428 45 65

NIP: 845-17-39-094

REGON: 510953225

II. Informacje ogólne:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa literatury fachowej dla nauczycieli w ramach projektu „Sore działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostawa literatury powinna być zrealizowana w terminie 21 dni od dnia wyboru oferty, do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zgodnie z ilością podaną
w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

IV. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 

Fachowa literatura będzie dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego na koszt Wykonawcy, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz koszt dostawy przedmiotów i przyborów do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Giżycku, ul. Smętka 7.

 

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Złożona oferta powinna być kompletna. Pod uwagę zostaną wzięte tylko kompletne oferty. Podczas weryfikacji ofert pod uwagę zostanie wzięta cena brutto. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany maksymalnie do 10 pozycji na inne zaproponowane przez Wykonawcę tytuły, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zamawiającego zgodności tematyki z jego oczekiwaniami.


Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia wyboru oferty.

Zamawiający zaznacza, iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18 maja 2015 r. do godz. 11:00, pok. Nr 21, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2, do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik Nr 1.

Dokumenty (formularz oferty – Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 1) powinny być złożone
w formie papierowej. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych
i podpisanych dokumentów w formie elektronicznej lub faksu, na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na numer faksu 87 428 45 65.

Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

    Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (www.pzosipo.gizycko.edu.pl), kopia pisma zostanie przesłana do wszystkich Firm, które złożą ofertę.


Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Anna Kryczka, tel. 87 428 45 65, e – mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                                              / - /

                                                                                                Kazimierz Ambroziak

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz oferty książki - pobierz (12.05.2015 r.)

2. Zał. nr 1 do zapytania - pobierz (12.05.2015 r.)

 

WYBÓR OFERTY - pobierz (19.05.2015 r.)