Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1817

                                                                                              Giżycko, dnia 27 marca 2015 r.

WE.0718.69.11.2013.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa plakatów i zaproszeń na Targi Edukacyjno-Zawodowe w ramach projektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” na podstawie umowy z dnia 06.06.2013r. nr POKL.09.02.00-28-027/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

 1. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Postanowienia ogólne:

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższy kwotę jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku plakatów i zaproszeń na Targi Edukacyjno-Zawodowe wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 droga do ich sukcesu zawodowego”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opracowanie projektu graficznego i wydruk (Zamawiający przedstawi wzór plakatu
  i zaproszenia, do Wykonawcy należy dopracowanie szczegółów ):
 • Plakatów - 20 sztuk, format A2 (420 x 594)
 • zaproszeń - 80 sztuk, format B6 po złożeniu (125 x 176), otwierane do środka, kolor zaproszenia; ecru
 1. wymagania dotyczące druku:
 • plakaty: papier kreda błysk (gramatura 170g/m2), lakierowanie standard, zadruk CMYK 4+0
 • zaproszenia: papier kreda błysk (gramatura 250g/m2), zadruk CMYK 4+4
 • Technologia druku: cyfrowa

 

 

Projekty plakatu i zaproszenia muszą być przedstawione Zamawiającemu w celu sprawdzenia
i zatwierdzenia ostatecznej wersji przed drukiem.

 

Plakaty i zaproszenia muszą zawierać:

 • Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Logo POKL i UE w kolorze
  • Napisy kolory czarnego:

- tytuł projektu pn. „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”,

- projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

oraz powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Wytycznych dotyczących oznakowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnym na stronie internetowej www.efs.gov.pl w dziale Dokumenty promocyjne.

 

 1. Inne postanowienia:
  1. Zakres informacji jaki powinien znaleźć się na plakatach i ulotkach Zamawiający przekaże tylko dla wybranego Wykonawcy.
  2. Do zaproszenia Wykonawca dołączy samoprzylepne koperty w ilości zgodnej z ilością zaproszeń.
  3. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej jakości oraz charakteryzowały się estetyką, elegancją i starannością wykonania.
  4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku projekty graficzne każdego
   z wykonanych materiałów.
  5. Wykonawca z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnego opracowania przenosi
   na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całego opracowania, stanowiącego przedmiot umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji
   w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 1. Kryterium wyboru:
  1. Kryterium wyboru projektu będzie cena całego zamówienia – 100 %
  2. Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i brutto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania i dostarczenia przedmiotu zapytania.
  3. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

 1. Termin wykonania oferty:
  1. Termin wykonania zamówienia do 14 kwietnia 2015 r. do godz. 13.00
  2. Sposób zapłaty przelew 14 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
  2. Oferta powinna być:
 • Opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać datę sporządzenia;
 • Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • Podpisana czytelnie przez wykonawcę

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • pisemnej (osobiście, pocztą) na adres: 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7
 • poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Termin składania ofert: 02.04.2015 r. do godziny 13.00
 2. Ocena ofert zostanie dokonana 02.04.2015 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów pocztą elektroniczną wskazaną w formularzy ofertowym oraz na stronie internetowej www.pzosipo.gizycko.edu.pl w zakładce zapytania ofertowe.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Sposób zapłaty:
  1. Wykonawca wystawi fakturę VAT (lub rachunek), na której poda osobno cenę netto
   i brutto za:
 • druk plakatów
 • druk zaproszeń
 1. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku

 

10.Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Emilia Kozłowska pod numerem 87 429 9435 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11.Załączniki

 1. Formularz cenowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie

 

Zapytanie ofertowe -s can pisma - pobierz (27.03.2015 r.)

Załącznik nr 1 - formularz cenowy - pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - pobierz

Zalącznik nr 3 - Oświadczenie - pobierz

 

WYBÓR OFERTY - pobierz (03.04.2015 r.)