Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1589

Ogłoszenie nr 524632-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych: Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego trzech budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego: Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27, budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sikorskiego 3, Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 3 maja 19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

  1. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, krajowy numer identyfikacyjny 51095322500000, ul. ul. Smętka  7 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 299 434, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 874 284 565.
    Adres strony internetowej (URL): http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pomocą operatora pocztowego lub osobiście. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego trzech budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego: Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27, budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sikorskiego 3, Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 3 maja 19”. nie otwierać do dnia 21.03.2018 r. do godz. 10:10”. Część……………
Adres:
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko pok. 21


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego trzech budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego: Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27, budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sikorskiego 3, Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 3 maja 19
Numer referencyjny: PZOSiPO.241.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I - Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego. Ogólna charakterystyka robót do wykonania: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomoc płyt poliuretanowych gr 10 cm wykończonych jednostronnie płytą gipsowo kartonową gr 9,5 mm. Pomiędzy warstwą gipsu a płytą umieszczona jest paroizolacja. Wymagania dla płyt : Grubość PIR 10 cm plus 9.5 mm PGK , gęstość do 30 kg/m3, odporność ogniowa materiał jako nierozprzestrzeniający ognia , współczynnik l= 0,022 [W/(m•K)], 2) Docieplenie stropu lukarn , stropu poddasza, połaci dachowych skośnych Na stropie lukarn, połaciach skośnych - ocieplenie z wełny mineralnej gr 14,15 cm l= 0,034 [W/(m•K)], z zastosowaniem foli paroszczelnej, a na stropie nieużytkowego poddasza (nad ostatnią kondygnacją) należy ułożyć wełnę mineralna gr 14 cm , l= 0,034 [W/(m•K)] z zastosowaniem foli paroszczelnej. 3) Wymiana w części budynku stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej na okna trzyszybowe zespolone szklone szkłem niskoemisyjnym o U<0,5 W/m2K, U dla całego Okna <1,3 W/m2K, stolarka zewnętrzna dopasowana do istniejącego układu ze szprosami. Wymagany współczynnik infiltracji okien (np. mikrouchył) 0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa2/3); U <1,7 W/m2K; a <0,3. W oknach należy zamontować nawiewniki okienne minimum jeden nawiewnik w pomieszczeniu. 4) Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostanie wydzielone min 8 stref grzewczych, w których może być inny cykl temperatury w funkcji czasu. 5) Modernizacja wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie istniejącego podgrzewacza wody pompą cieplną typu powietrze –woda umieszczoną w piwnicy budynku. 6) Remont elewacji budynku polegający na: wymianie tynków tj. skucie odspojonych, luźnych z zachowaniem oryginalnych. Oczyszczenie elewacji, zagruntowanie istniejących preparatem gruntująco -wzmacniającym, uzupełnienie tynków, tynkiem gotowym renowacyjnym, pomalowanie elewacji farbami na spoiwie silikonowym, renowacja cokołu budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich. W budynku szkoły, dostateczną liczbę grzejników należy wyposażyć w elektroniczne zawory bezprzewodowe z siłownikiem sterowane przy pomocy regulatora/regulatorów z wykorzystaniem łączności internetowej. W porozumieniu z administratorem szkoły ( dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego) należy w budynku ustalić min 8 stref grzewczych. W każdej z tych ośmiu stref powinna być zapewniona możliwość uzyskania innego tygodniowego przebiegu temperatury w pomieszczeniach. Przy temperaturze otoczenia – 20 0C powinna istnieć możliwość uzyskania temperatury w poszczególnych strefach od 10 0C do 25 0C regulowanej w sposób ciągły lub skokowy, przy min. 5 poziomach temperatury. Część II – Termomodernizacja sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. Ogólna charakterystyka robót do wykonania: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS z użyciem płyt styropianowych EPS 80-031 o grubości 14 cm. 2) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 [W/m2K], 0,5 < a < 1 3) Modernizacja instalacji grzewczej – wymiana uszkodzonych grzejników, montaż zaworów termostatycznych z siłownikami, zainstalowanie regulatora programowalnego temperatury, z wydzieleniem stref grzewczych. 4) Modernizacja cwu poprzez zastąpienie podgrzewacza pojemnościowego pompą ciepła powietrze woda. 5) Wymiana obróbek blacharskich przy części Sal. Część III - Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. 1) Docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany frontowej od strony ul. 1-go Maja) metodą ETICS z użyciem płyt styropianowych EPS 100-031 o grubości 14 cm. 2) Docieplenie od wewnątrz ściany od Alei 1-go Maja od wewnątrz z płyt izolacyjnych o parametrach: Gęstość objętościowa, [kg/m3] ≤ 115 Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym, [W/(mK)] <0,042 Współczynnik przewodzenia ciepła wartość obliczeniowa [W/(mK)] <0,043 Przenikanie pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego, >=3 Przepuszczalność pary wodnej, [kg/(msPa)] >=0,67*10-10 Reakcja na ogień klasa A1 Współczynnik pochłaniania dźwięku αw (klasa absorpcji dźwięku D wg EN ISO 11654) >35% 3) Docieplenie stropów wewnętrznych z wełny gr. 22cm; 0,034 [W/mK]. 4) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U= 1,3 [W/m2K], 0,5 < a <1 5) Docieplenie podłóg - izolacja termiczna ze styropianu EPS 200-036 gr. 12cm, w tym demontaż starej podłogi, ułożenie izolacji, ponowny montaż. 6) Wymiana nieszczelnego pokrycia z dachówki na dachówkę ceramiczną holenderkę w kolorze ceglastym zapewniającą szczelność dachu i chroniącą ułożoną warstwę izolacyjną dachu. 7) Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostanie wydzielone min 4 strefy grzewcze (sala, szatnia dziewcząt, szatnia chłopców, pokój nauczycieli), w których może być inny cykl temperatury i inna wartość temperatury w funkcji czasu. 8) Wymiana istniejącego oświetlenia wewnątrz budynku na nowe o źródłach światła o najwyższej sprawności świetlnej (lampy LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej o niższych stratach energiielektrycznej. 9) Wymiana konstrukcji rusztu podłogi 10) Wykonanie nowego parkietu dębowego wraz z malowaniem. 11) Remont słupków ceglanych pod konstrukcję podłogi. 12) Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziewcząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełnosprawnych. 13) Remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek blacharskich. 14) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych związanych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania c.w.u. 15) Wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej do WC dla niepełnosprawnych. 16) Wykonanie nowej Instalacji odgromowej budynku. Główny kod CPV: 45000000-7 roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne 45443000-4- roboty elewacyjne 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania 45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45331210-1-Instalowanie wentylacji Zamawiający informuje, że wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacjach projektowych załączonych do SIWZ, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (załącznik pomocniczy). 1. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) zorganizować, utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót budowlanych zaplecze techniczne,; 2) zabezpieczyć teren budowy w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją i dostępem osób postronnych. 3) po zakończeniu robót uporządkować teren i odtworzyć uszkodzone lub zniszczone nawierzchnie, urządzenia itp. 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 3) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 4) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 5) spełnienie wymagań określonych we wzorze umowy, dokumentacji technicznej oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 6) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 6.1) W celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego musi wskazać osoby, które będą pełnić funkcje: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych lub w zakresie zgodnym z przepisami obowiązującymi w chwili nadania uprawnień. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278 ze zm.). W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.). 7) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych w wymiarze co najmniej 5 lat, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdz. XIII SIWZ. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 8) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż całkowita wartość umowy (brutto) zawartej w danej części zamówienia. Wykonawca zapewni ciągłość umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót na w/w kwotę. 9) Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 10) Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. 11) Przedmiary robót są przykładowe. Załączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest ryczałtowa, tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. 12) Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy, a wynikających z załączonej dokumentacji projektowej. 13) Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. 14) Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przez organy administracji państwowej, które są związane z wykonywaniem przedmiotowych robót i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wynikających z nich praw podczas prowadzenia robót. 15) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z wykonanie kluczowych części zamówienia. 16) Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo -finansowy wraz z podaniem: zakresu etapu, terminu wykonania etapu oraz jego ceny. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu. Uwagi te będą wiążące dla Wykonawcy i muszą być uwzględnione w treści harmonogramu. Harmonogram rzeczowo - finansowy po uzgodnieniach z Zamawiającym będzie elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega, że wartość ostatniej części wynagrodzenia płatnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 17) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga: Zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Wykonywanie ocieplenia ścian od wewnątrz, roboty związane z modernizacją wytwarzania ciepłej wody, roboty związane z modernizacją instalacji grzewczej (DOTYCZY CZĘŚCI I i II) b) Wykonywanie prac przy termomodernizacji Sali, instalacji elektrycznej, remoncie dachu oraz instalacji grzewczej (DOTYCZY CZĘŚCI III). Powyższy obowiązek nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania niniejszego zamówienia tj. w okresie, o którym w § 2 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 17.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 17 a) i 17 b) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 17.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 17 a) i 17 b) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Natomiast informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 18) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 17 a) i 17 b) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 17 a) i 17 b) czynności. 19) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 20) Klauzula społeczna: Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 2 Pzp, dotyczące tzw. „klauzuli społecznej”: a) Do realizacji każdej części zamówienia Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 2 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na umowę o pracę minimum po jednej osobie młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego. b) Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat; c) Osoby, o których mowa wyżej muszą zostać zatrudnione, na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, na cały okres realizacji niniejszego zamówienia, tj. na okres o którym w § 2 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. d) Szczegółowe warunki realizacji klauzuli społecznej, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 21) Rozwiązania równoważne. Ilekroć w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. W celu wykazania równoważności wykonawca składa wykaz materiałów równoważnych. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7

45443000-4

45331100-7

45332000-3

45311200-2

45331210-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-05-21   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-05-21

 
   

2018-05-02

 


II.9) Informacje dodatkowe: Uwaga: Zamawiający wprowadza możliwość wykonania zamówienia jedynie w poniżej wyszczególnionych przedziałach czasowych (okresach wykonywania zamówienia). Wybór konkretnego przedziału czasowego, tj. okresu wykonywania zamówienia należy do Wykonawcy, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert ( Rozdział XIII SIWZ). Część I –Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego. a) od 21.05.2018r. do 30.09.2018r. z zastrzeżeniem, że od 03.09.2018r. Wykonawca będzie miał możliwość wykonywania robót wyłącznie na zewnątrz i w piwnicy budynku. lub b) od 21.05.2018r. do 20.08.2018r. Część II – Termomodernizacja sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. a) od 21.05.2018r. do 20.10.2018r. lub b) od 21.05.2018r. do 30.09.2018r. lub c) od 21.05.2018r. do 20.08.2018r. Część III - Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. a) od 02.05.2018r. do 20.10.2018r. lub b) od 02.05.2018r. do 30.09.2018r. lub c) od 02.05.2018r. do 20.08.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: Dla części: I w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych ), Dla części: II w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), Dla części: III w kwocie 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia, które wykorzysta do wykonania: - Części I zamówienia – Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku oraz remoncie instalacji grzewczej o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). - Części II zamówienia – Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku oraz remoncie instalacji grzewczej o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). - Część III zamówienia – Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku oraz remoncie instalacji grzewczej o wartości łącznej nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). - powyższe warunki mogą być spełnione poprzez wykonanie robót w jednym bądź kilku budynkach, w ramach jednej umowy bądź w ramach kilku umów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2. W przypadku oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w rozdziale VI. pkt. 2 ppkt 2.3 SIWZ musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę. 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 „Ustawy pzp”, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (pkt. 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiadającym terminom zastępowanych dokumentów z pkt. 4. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f ustawy dot. wezwania Wykonawcy na każdym etapie postępowania do złożenia w/w dokumentów i oświadczeń

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: Treść wykazu robót / treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winna jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanej/ wykonywanej roboty. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji. 2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1a i/lub 1b i/lub 1c do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wg właściwego rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo, oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp). 3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do SIWZ) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do SIWZ). 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do SIWZ). 7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 „Ustawy pzp” Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ‘Ustawy pzp”. Wzór tego oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty brutto

60,00

okres realizacji zamówienia

20,00

okres gwarancji i rękojmi

15,00

Aspekt społeczny: Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: 1.1 gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, 1.2 klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, 1.3 wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac. 1.4 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności uzyskania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej lub Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego niniejszej umowy w następujących przypadkach: 2.1 gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, 2.2 gdy nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonywania niektórych robót potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r. 4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego. Ogólna charakterystyka robót do wykonania: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomoc płyt poliuretanowych gr 10 cm wykończonych jednostronnie płytą gipsowo kartonową gr 9,5 mm. Pomiędzy warstwą gipsu a płytą umieszczona jest paroizolacja. Wymagania dla płyt : Grubość PIR 10 cm plus 9.5 mm PGK , gęstość do 30 kg/m3, odporność ogniowa materiał jako nierozprzestrzeniający ognia , współczynnik l= 0,022 [W/(m•K)], 2) Docieplenie stropu lukarn , stropu poddasza, połaci dachowych skośnych Na stropie lukarn, połaciach skośnych - ocieplenie z wełny mineralnej gr 14,15 cm l= 0,034 [W/(m•K)], z zastosowaniem foli paroszczelnej, a na stropie nieużytkowego poddasza (nad ostatnią kondygnacją) należy ułożyć wełnę mineralna gr 14 cm , l= 0,034 [W/(m•K)] z zastosowaniem foli paroszczelnej. 3) Wymiana w części budynku stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej na okna trzyszybowe zespolone szklone szkłem niskoemisyjnym o U<0,5 W/m2K, U dla całego Okna <1,3 W/m2K, stolarka zewnętrzna dopasowana do istniejącego układu ze szprosami. Wymagany współczynnik infiltracji okien (np. mikrouchył) 0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa2/3); U <1,7 W/m2K; a <0,3. W oknach należy zamontować nawiewniki okienne minimum jeden nawiewnik w pomieszczeniu. 4) Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostanie wydzielone min 8 stref grzewczych, w których może być inny cykl temperatury w funkcji czasu. 5) Modernizacja wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie istniejącego podgrzewacza wody pompą cieplną typu powietrze –woda umieszczoną w piwnicy budynku. 6) Remont elewacji budynku polegający na: wymianie tynków tj. skucie odspojonych, luźnych z zachowaniem oryginalnych. Oczyszczenie elewacji, zagruntowanie istniejących preparatem gruntująco -wzmacniającym, uzupełnienie tynków, tynkiem gotowym renowacyjnym, pomalowanie elewacji farbami na spoiwie silikonowym, renowacja cokołu budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich. W budynku szkoły, dostateczną liczbę grzejników należy wyposażyć w elektroniczne zawory bezprzewodowe z siłownikiem sterowane przy pomocy regulatora/regulatorów z wykorzystaniem łączności internetowej. W porozumieniu z administratorem szkoły ( dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego) należy w budynku ustalić min 8 stref grzewczych. W każdej z tych ośmiu stref powinna być zapewniona możliwość uzyskania innego tygodniowego przebiegu temperatury w pomieszczeniach. Przy temperaturze otoczenia – 20 0C powinna istnieć możliwość uzyskania temperatury w poszczególnych strefach od 10 0C do 25 0C regulowanej w sposób ciągły lub skokowy, przy min. 5 poziomach temperatury. Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45331100-7, 45443000-4, 45453000-7, 45331210-1, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-05-21
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty brutto

60,00

okres realizacji zamówienia

20,00

okres gwarancji i rękojmi

15,00

Aspekt społeczny: Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga: Zamawiający wprowadza możliwość wykonania zamówienia jedynie w poniżej wyszczególnionych przedziałach czasowych (okresach wykonywania zamówienia). Wybór konkretnego przedziału czasowego, tj. okresu wykonywania zamówienia należy do Wykonawcy, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert ( Rozdział XIII SIWZ). Część I –Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego. a) od 21.05.2018r. do 30.09.2018r. z zastrzeżeniem, że od 03.09.2018r. Wykonawca będzie miał możliwość wykonywania robót wyłącznie na zewnątrz i w piwnicy budynku. lub b) od 21.05.2018r. do 20.08.2018r.

Część nr:

2

Nazwa:

Termomodernizacja sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólna charakterystyka robót do wykonania: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS z użyciem płyt styropianowych EPS 80-031 o grubości 14 cm. 2) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 [W/m2K], 0,5 < a < 1 3) Modernizacja instalacji grzewczej – wymiana uszkodzonych grzejników, montaż zaworów termostatycznych z siłownikami, zainstalowanie regulatora programowalnego temperatury, z wydzieleniem stref grzewczych. 4) Modernizacja cwu poprzez zastąpienie podgrzewacza pojemnościowego pompą ciepła powietrze woda. 5) Wymiana obróbek blacharskich przy części Sal. Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45311200-2, 45332000-5, 45453000-7, 45331100-7, 45331210-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-05-21
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty brutto

60,00

okres realizacji zamówienia

20,00

okres gwarancji i rękojmi

15,00

Aspekt społeczny: Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga: Zamawiający wprowadza możliwość wykonania zamówienia jedynie w poniżej wyszczególnionych przedziałach czasowych (okresach wykonywania zamówienia). Wybór konkretnego przedziału czasowego, tj. okresu wykonywania zamówienia należy do Wykonawcy, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert ( Rozdział XIII SIWZ). Część II – Termomodernizacja sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. a) od 21.05.2018r. do 20.10.2018r. lub b) od 21.05.2018r. do 30.09.2018r. lub c) od 21.05.2018r. do 20.08.2018r.

Część nr:

3

Nazwa:

Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany frontowej od strony ul. 1-go Maja) metodą ETICS z użyciem płyt styropianowych EPS 100-031 o grubości 14 cm. 2) Docieplenie od wewnątrz ściany od Alei 1-go Maja od wewnątrz z płyt izolacyjnych o parametrach: Gęstość objętościowa, [kg/m3] ≤ 115 Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym, [W/(mK)] <0,042 Współczynnik przewodzenia ciepła wartość obliczeniowa [W/(mK)] <0,043 Przenikanie pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego, >=3 Przepuszczalność pary wodnej, [kg/(msPa)] >=0,67*10-10 Reakcja na ogień klasa A1 Współczynnik pochłaniania dźwięku αw (klasa absorpcji dźwięku D wg EN ISO 11654) >35% 3) Docieplenie stropów wewnętrznych z wełny gr. 22cm; 0,034 [W/mK]. 4) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U= 1,3 [W/m2K], 0,5 < a <1 5) Docieplenie podłóg - izolacja termiczna ze styropianu EPS 200-036 gr. 12cm, w tym demontaż starej podłogi, ułożenie izolacji, ponowny montaż. 6) Wymiana nieszczelnego pokrycia z dachówki na dachówkę ceramiczną holenderkę w kolorze ceglastym zapewniającą szczelność dachu i chroniącą ułożoną warstwę izolacyjną dachu. 7) Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostanie wydzielone min 4 strefy grzewcze (sala, szatnia dziewcząt, szatnia chłopców, pokój nauczycieli), w których może być inny cykl temperatury i inna wartość temperatury w funkcji czasu. 8) Wymiana istniejącego oświetlenia wewnątrz budynku na nowe o źródłach światła o najwyższej sprawności świetlnej (lampy LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej o niższych stratach energiielektrycznej. 9) Wymiana konstrukcji rusztu podłogi 10) Wykonanie nowego parkietu dębowego wraz z malowaniem. 11) Remont słupków ceglanych pod konstrukcję podłogi. 12) Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziewcząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełnosprawnych. 13) Remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek blacharskich. 14) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych związanych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania c.w.u. 15) Wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej do WC dla niepełnosprawnych. 16) Wykonanie nowej Instalacji odgromowej budynku. Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45311200-2, 45331100-7, 45332000-3, 45453300-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-05-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty brutto

60,00

okres realizacji zamówienia

20,00

okres gwarancji i rękojmi

15,00

Aspekt społeczny: Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga: Zamawiający wprowadza możliwość wykonania zamówienia jedynie w poniżej wyszczególnionych przedziałach czasowych (okresach wykonywania zamówienia). Wybór konkretnego przedziału czasowego, tj. okresu wykonywania zamówienia należy do Wykonawcy, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert ( Rozdział XIII SIWZ). Część III - Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. a) od 02.05.2018r. do 20.10.2018r. lub b) od 02.05.2018r. do 30.09.2018r. lub c) od 02.05.2018r. do 20.08.2018r.

Do pobrania:

SIWZ
Załącznik nr 1a - formularz oferty
Załącznik nr 1b - formularz oferty
Załącznik nr 1c - formularz oferty
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 - projekt umowy
Dokumentacja techniczna - część I - budynek szkoły II LO
Dokumentacja techniczna - część II - sala gimnastyczna II LO
Dokumentacja techniczna - część III - sala gimnastyczna ZSEiI

Unieważnienie postępowania