Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1199

Ogłoszenie nr 626438-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych: Dostawa innego sprzętu dydaktycznego i oprogramowania do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Dostawa „Systemu do nauczania języków obcych” do pracowni komunikacji w języku obcym w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy 
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, krajowy numer identyfikacyjny 51095322500000, ul. ul. Smętka  7 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 299 434, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 874 284 565. 
    Adres strony internetowej (URL): http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/ 
    Adres profilu nabywcy: 
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać osobiście lub za pomocą operatora pocztowego. Dokumenty składane wraz z ofertą winny być przedłożone w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej informację, przy czym poświadczenia tego dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dostawa innego sprzętu dydaktycznego i oprogramowania do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Dostawa „Systemu do nauczania języków obcych” do pracowni komunikacji w języku obcym w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.” Nie otwierać do dnia 14.12.2017 r. do godz. 10:30”. Część…………… 
Adres: 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa innego sprzętu dydaktycznego i oprogramowania do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Dostawa „Systemu do nauczania języków obcych” do pracowni komunikacji w języku obcym w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. 
Numer referencyjny: PZOSiPO.241.9.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Część 1. Dostawa innego sprzętu dydaktycznego i oprogramowania do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu (ustawienie, zainstalowanie i uruchomienie w miejscu użytkowania) i oprogramowania, na który składa się: 1. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A3 - do pracowni rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania - 1 szt. 2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 do pracowni: komunikacji w języku obcym, ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej- 3 szt. 3. Kserokopiarka - do pracowni techniki biurowej - 1 szt. 4. Niszczarka - do pracowni techniki biurowej - 1 szt. 5. Oprogramowanie do wspomagania pracy sekretariatu - do pracowni techniki biurowej na 17 stanowisk w wersji BOX. 6. Pakiet programów do pracowni ekonomiczno –rachunkowej 1 komplet z licencją na 17 stanowisk. 7. Ploter - do pracowni rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania- 1 szt. 8. Powiększalnik tekstu do pracowni: komunikacji w języku obcym, ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania -4 szt. 9. Bindownica -1 szt. 10. Program powiększający do pracowni komunikacji w języku obcym, ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania) - 4 szt. 11. Projektor multimedialny typ 1 (do pracowni komunikacji w języku obcym ) -1 szt. 12. Projektory multimedialne typ 2. (do pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania )- 3 szt. 13. System tour (do pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania) -3 szt. 14. Telefon z automatyczną sekretarką i faksem (do pracowni techniki biurowej) -1 szt. 15. Telewizor (do pracowni komunikacji w języku obcym i rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania) -2 szt. 16. Urządzenie do frankowania korespondencji (do pracowni techniki biurowej)- 1 szt. Główny kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery, Dodatkowe kody CPV: 38652100-1 Projektory, 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Część 2. Dostawa „Systemu do nauczania języków obcych” do pracowni komunikacji w języku obcym w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Zamówienie obejmuje dostawę wszystkich niezbędnych urządzeń, oprogramowania, instalacji, uruchomienia i przeszkolenia nauczycieli języków obcych w zakresie obsługi systemu. W skład systemu powinny wchodzić wszystkie urządzenia i oprogramowanie niezbędne do realizacji funkcji pracowni językowej w pracowni komputerowej, w tym: 1) Sprzęt komunikacyjny do połączenia słuchawek nauczyciela i uczniów z ich komputerami stacjonarnymi 2) Słuchawki z mikrofonem izolujące uczniów od odgłosów z zewnątrz z jednokierunkowy mikrofonem, 3) Oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla laboratoriów językowych. 4) Mikser dźwięku rozszerzający on funkcjonalność systemu zainstalowany na biurku nauczyciela i pozwalający na przesyłania dźwięku z komputera nauczyciela do komputerów uczniów oraz na nagrywanie uczniów. 5) Moduł konwersji umożliwia wykorzystanie zasobów analogowych audio i wideo 6) Cyfrowe laboratorium językowe składające się rejestratora oraz odtwarzacza pozwalający na wykorzystanie na lekcjach dowolnych sekwencji dźwiękowych np. dialogów oraz sekwencji wideo np. programów dokumentalnych, tworzenie własnych materiałów przez nauczyciela lub skorzystania z gotowych materiałów np. pobranych z internetu. 7) Wyposażenie opcjonalne pozwalające na zwiększenie liczby uczniów w klasie do 24 przy 16 komputerach. Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy; 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio dla : 1. Części 1 zamówienia w załączniku nr 5a do SIWZ. 2. Części 2 zamówienia w załączniku nr 5b do SIWZ. 2. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia. 2.1 Zamówienie obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych dla placówki oświatowej. 2.2 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, rok produkcji nie wcześniej niż 2016. 2.3 Zainstalowane oprogramowania muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, nieaktywowane na innym urządzeniu, zainstalowane przez producenta/Wykonawcę. 2.4 Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. 2.5 Całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu. 2.6 Wszelkie urządzenia przeznaczone do drukowania i kopiowania muszą być wyposażone w tonery/tusze startowe. 2.7 Wykonawca każdej części udzieli minimum 2 letniej gwarancji na wszystkie sprzęty, które obejmuje dana część zamówienia. 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia z zastrzeżeniem zapisów warunków gwarancji stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2.9 W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zaoferowany w swojej ofercie. 2.10 Rozwiązania równoważne. Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. W celu wykazania równoważności wykonawca wskaże w załączniku: „Zestawienie cenowe i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia” (odpowiednio dla : 1 Części zamówienia w załączniku nr 6a do SIWZ, 2 Części zamówienia w załączniku nr 6b do SIWZ, , którego sprzętu dotyczą rozwiązania równoważne i zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykaże, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Nie spełnienie powyższego warunku będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 2.11 Wykonawca danej części zamówienia udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia począwszy od daty odbioru sprzętu potwierdzonego Protokołem/protokołami odbioru dostawy. 2.12 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 2.13 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować daną część zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dostawę należy zrealizować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 2.14 Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek dopiero po dostarczeniu w całości danej części zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru dostawy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych. 2.15 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 2.16 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 2.17 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (m.in. zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. 2.18 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z wykonaniem kluczowych części zamówienia. 

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30232100-5

38652100-1

48000000-8

32000000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-02-09 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin końcowy realizacji danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2. W przypadku oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w rozdziale VI. pkt. 2 ppkt 2.1 SIWZ musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę. 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 „Ustawy pzp”, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (pkt. 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiadającym terminom zastępowanych dokumentów z pkt. 4. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f ustawy dot. wezwania Wykonawcy na każdym etapie postępowania do złożenia w/w dokumentów i oświadczeń

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy (odpowiedni dla danej części załącznik nr 1a, załącznik nr 1b do SIWZ) 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ). 5.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie o nie podleganiu wykluczeniu. 6. Zestawienie cenowe i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiednie dla danej części – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6a, Załącznik nr 6b do SIWZ. 7. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wg właściwego rejestru należy dołączyć - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp). 8. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 „Ustawy pzp” Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ‘Ustawy pzp”. Wzór tego oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
nie dotyczy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
nie dotyczy 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
nie dotyczy 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji zamówienia

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
nie dotyczy 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
nie dotyczy 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
nie dotyczy 
Wstępny harmonogram postępowania: 
nie dotyczy 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
nie dotyczy 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: a) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian, b) Wynikają one z zapisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2017 r lub w 2018r.. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności uzyskania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej lub Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
nie dotyczy 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
nie dotyczy 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-14, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
nie dotyczy 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa innego sprzętu dydaktycznego i oprogramowania do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Część 1. Dostawa innego sprzętu dydaktycznego i oprogramowania do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu (ustawienie, zainstalowanie i uruchomienie w miejscu użytkowania) i oprogramowania, na który składa się: 1. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A3 - do pracowni rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania - 1 szt. 2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 do pracowni: komunikacji w języku obcym, ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej- 3 szt. 3. Kserokopiarka - do pracowni techniki biurowej - 1 szt. 4. Niszczarka - do pracowni techniki biurowej - 1 szt. 5. Oprogramowanie do wspomagania pracy sekretariatu - do pracowni techniki biurowej na 17 stanowisk w wersji BOX. 6. Pakiet programów do pracowni ekonomiczno –rachunkowej 1 komplet z licencją na 17 stanowisk. 7. Ploter - do pracowni rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania- 1 szt. 8. Powiększalnik tekstu do pracowni: komunikacji w języku obcym, ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania -4 szt. 9. Bindownica -1 szt. 10. Program powiększający do pracowni komunikacji w języku obcym, ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania) - 4 szt. 11. Projektor multimedialny typ 1 (do pracowni komunikacji w języku obcym ) -1 szt. 12. Projektory multimedialne typ 2. (do pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania )- 3 szt. 13. System tour (do pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania) -3 szt. 14. Telefon z automatyczną sekretarką i faksem (do pracowni techniki biurowej) -1 szt. 15. Telewizor (do pracowni komunikacji w języku obcym i rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania) -2 szt. 16. Urządzenie do frankowania korespondencji (do pracowni techniki biurowej)- 1 szt. Główny kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery, Dodatkowe kody CPV: 38652100-1 Projektory, 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5a do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5, 38652100-1, 48000000-8, 32000000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-02-09
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji zamówienia

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa „Systemu do nauczania języków obcych” do pracowni komunikacji w języku obcym w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje dostawę wszystkich niezbędnych urządzeń, oprogramowania, instalacji, uruchomienia i przeszkolenia nauczycieli języków obcych w zakresie obsługi systemu. W skład systemu powinny wchodzić wszystkie urządzenia i oprogramowanie niezbędne do realizacji funkcji pracowni językowej w pracowni komputerowej, w tym: 1) Sprzęt komunikacyjny do połączenia słuchawek nauczyciela i uczniów z ich komputerami stacjonarnymi 2) Słuchawki z mikrofonem izolujące uczniów od odgłosów z zewnątrz z jednokierunkowy mikrofonem, 3) Oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla laboratoriów językowych. 4) Mikser dźwięku rozszerzający on funkcjonalność systemu zainstalowany na biurku nauczyciela i pozwalający na przesyłania dźwięku z komputera nauczyciela do komputerów uczniów oraz na nagrywanie uczniów. 5) Moduł konwersji umożliwia wykorzystanie zasobów analogowych audio i wideo 6) Cyfrowe laboratorium językowe składające się rejestratora oraz odtwarzacza pozwalający na wykorzystanie na lekcjach dowolnych sekwencji dźwiękowych np. dialogów oraz sekwencji wideo np. programów dokumentalnych, tworzenie własnych materiałów przez nauczyciela lub skorzystania z gotowych materiałów np. pobranych z internetu. 7) Wyposażenie opcjonalne pozwalające na zwiększenie liczby uczniów w klasie do 24 przy 16 komputerach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5b do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-02-09
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji zamówienia

20,00

 

Do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1a – formularz ofertowy CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 1b - formularz ofertowy CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – wzór umowy (dla wszystkich części)

Załącznik nr 5a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 5b – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 6a - zestawienie cenowe i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 6b - Zestawienie cenowe i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania