Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1705

Ogłoszenie nr 514536-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych: Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia wybranych pracowni kształcenia zawodowego i dostosowania budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do potrzeb osób o różnej sprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w celu dostosowanie toalety dla niepełnosprawnych, wykonania stanowiska do badania silnika spalinowego w budynku oraz izolacji fundamentów według opracowanych dokumentacji technicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, krajowy numer identyfikacyjny 51095322500000, ul. ul. Smętka  7 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 299 434, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 874 284 565.
    Adres strony internetowej (URL):
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pzosipo.gizycko.edu.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pomocą operatora pocztowego lub osobiście. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia wybranych pracowni kształcenia zawodowego i dostosowania budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do potrzeb osób o różnej sprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w celu dostosowania toalety dla niepełnosprawnych, wykonania stanowiska do badania silnika spalinowego w budynku oraz izolacji fundamentów według opracowanych dokumentacji technicznych nie otwierać do dnia 13.06.2017 r. do godz. 10:30”. Część……
Adres:
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia wybranych pracowni kształcenia zawodowego i dostosowania budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do potrzeb osób o różnej sprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w celu dostosowanie toalety dla niepełnosprawnych, wykonania stanowiska do badania silnika spalinowego w budynku oraz izolacji fundamentów według opracowanych dokumentacji technicznych
Numer referencyjny: PZOSiPO.241.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I - Roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Mickiewicza 27 w Giżycku. Ogólna charakterystyka robót do wykonania: Utworzenie pracowni kształcenia zawodowego polegające na: remoncie istniejących pomieszczeń na I piętrze budynku szkoły, wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia. Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób o różnej sprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania polegające na: renowacji i wymianie drzwi wewnętrznych na parterze i I piętrze, przebudowie toalety dla dziewcząt i dla chłopców na parterze budynku, utworzeniu toalety dla osób niepełnosprawnych, montażu platformy przyschodowej w budynku, wykonaniu nowych podłóg i ścian w niszy przy wejściu do budynku oraz w komunikacji na parterze i I piętrze, skuciu stopnia przy wejściu do biblioteki na parterze budynku i skuciu stopnia przy wejściu do budynku w celu uzyskania pochylni, malowaniu podstopnic, policzków i krawędzi stopni klatek schodowych, montażu tablic informacyjnych i oznaczeń, zabudowaniu wystających pionowych rur. Część II - Roboty budowlane w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Alei 1-go Maja 30 w Giżycku Ogólna charakterystyka robót do wykonania: Modernizacja pracowni budowy i eksploatacji pojazdów w samochodowych polegająca na utworzeniu stanowiska z silnikiem spalinowym dla 6 uczniów. Przebudowa łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wykonanie izolacji pionowej fundamentu zachodniej ściany budynku wraz z ociepleniem. Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacjach projektowych załączonych do SIWZ, w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga: 1) Zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) montaż platformy przyschodowej łącznie z wykonaniem (montażem) toru jezdnego i instalacji elektrycznej platformy (DOTYCZY CZĘŚCI I) b) montaż (układanie i łączenie) instalacji elektrycznej i logicznej (DOTYCZY CZĘŚCI I i II) c) montaż instalacji i urządzeń hydraulicznych (DOTYCZY CZĘŚCI I i II) d) montaż instalacji wentylacyjnych (DOTYCZY CZĘŚCI I i II). Powyższy obowiązek nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia. Klauzula społeczna: Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 2 Pzp, dotyczące tzw. „klauzuli społecznej”: 1) Do realizacji I części zamówienia Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 2 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na umowę o pracę minimum dwóch osób młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego. 2) Do realizacji II części zamówienia Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 2 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na umowę o pracę minimum jednej osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego. 3) Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat; 4) Osoby, o których mowa wyżej muszą zostać zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, na cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. 5) Szczegółowe warunki realizacji klauzuli społecznej, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Ostateczny termin końcowy realizacji części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty. -z zastrzeżeniem, że wykonanie robót na parterze budynku (w tym roboty w toaletach) oraz na korytarzach I piętra budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych muszą być prowadzone wyłącznie w okresie wakacji t.j. od protokolarnego przekazania terenu budowy do 25.08.2017 r. (dotyczy części pierwszej)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, które wykorzysta do wykonania przedmiotu zamówienia 1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania części I zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 inwestycje o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych), zawierające roboty elektryczne oraz hydrauliczne. POWYŻSZY WARUNEK DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA. 2. Warunek dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami - DOTYCZY ZARÓWNO CZĘŚCI I JAK i CZĘŚCI II: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata. - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego uprawnienia przez jedną osobę. W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust.1 pkt 13, 14 i 21 - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiadającym terminom zastępowanych dokumentów z pkt 5 i 6. 8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w pkt 4 , składa dokument o którym mowa w pkt 6 w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-4.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych (dotyczy tylko części I) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: Treść wykazu robót / treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winna jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanej/ wykonywanej roboty. Przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 2a), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1a i/lub 1b do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp). 3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do SIWZ) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do SIWZ). 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do SIWZ). 7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 3a). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

termin realizacji zamówienia

30,00

Aspekt społeczny: zatrudnienie młodocianych, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 2, ustawy Pzp w c

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 1.1. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian, 1.2. Wynikają one z zapisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: 2.1 wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, 2.2 klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, 2.3 wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac, jednakże nie dłużej niż do 30.11.2017r 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać na poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robót dodatkowych, lub zamiennych, niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym: 3.1. stawka roboczogodziny „R”=________zł/gr 3.2. koszty pośrednie „Kp”=_________% 3.3. sprzęt „S” w zł/h 3.4. zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp)=_______% Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych ujętych w publikacji „SEKOCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w wydawnictwie „SEKOCENBUD” oraz urządzeń zostaną rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów zakupu załączonych do kosztorysów powykonawczych. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2017r. 5. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisy ust. 1 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Mickiewicza 27 w Giżycku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólna charakterystyka robót do wykonania: Utworzenie pracowni kształcenia zawodowego polegające na: remoncie istniejących pomieszczeń na I piętrze budynku szkoły, wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia. Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób o różnej sprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania polegające na: renowacji i wymianie drzwi wewnętrznych na parterze i I piętrze, przebudowie toalety dla dziewcząt i dla chłopców na parterze budynku, utworzeniu toalety dla osób niepełnosprawnych, montażu platformy przyschodowej w budynku, wykonaniu nowych podłóg i ścian w niszy przy wejściu do budynku oraz w komunikacji na parterze i I piętrze, skuciu stopnia przy wejściu do biblioteki na parterze budynku i skuciu stopnia przy wejściu do budynku w celu uzyskania pochylni, malowaniu podstopnic, policzków i krawędzi stopni klatek schodowych, montażu tablic informacyjnych i oznaczeń, zabudowaniu wystających pionowych rur. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ oraz dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

termin realizacji zamówienia

30,00

Aspekt społeczny: zatrudnienie młodocianych, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 2, ustawy Pzp w c

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Roboty budowlane w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Alei 1-go Maja 30 w Giżycku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólna charakterystyka robót do wykonania: Modernizacja pracowni budowy i eksploatacji pojazdów w samochodowych polegająca na utworzeniu stanowiska z silnikiem spalinowym dla 6 uczniów. Przebudowa łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wykonanie izolacji pionowej fundamentu zachodniej ściany budynku wraz z ociepleniem. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Aspekt społeczny: zatrudnienie młodocianych, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 2, ustawy Pzp w c

10,00

termin realizacji zamówienia

30,00

cena ofertowa brutto

60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty do pobrania

SIWZ

Załączniki nr 1a 1b 2 2a 3 3a do SIWZnr 1a 1b 2 2a 3 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do siwz- projekt umowy

Załącznik nr 5 harmonogram ZSEiI- część I

Załącznik nr 5a -Harmonogram CKP- cześć II

Załącznik nr 6- przedmiary robót ZSEiI -część I

Załącznik nr 6a-przedmiar roobót CKP- część II

Załącznik nr 7- STWiOR ZSEiI-część I

Załącznik nr 7a- STWiOR CKP część II

Załącznik nr 8 - dokumentacja budowlana ZSEiI- część I

Załącznik nr 8a – dokumentacja budowlana CKP- część II

 

Informacja o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 93642 

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 8 czerwca 2017r.

 

Informacja z otwarcia ofert - część I

Informacja z otwarcia ofert - część II

Wybór oferty - część I

Wybór oferty - część II