Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1460

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl/, bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/


Giżycko: Drugi przetarg na zakup usług polegających na realizacji zajęć specjalistycznych i edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Numer ogłoszenia: 163765 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drugi przetarg na zakup usług polegających na realizacji zajęć specjalistycznych i edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na realizacji zajęć specjalistycznych i edukacyjnych w projekcie Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polegających na przeprowadzeniu: 1. Specjalistycznych zajęć wspierających wszechstronny rozwój uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem w celu wyrównania szans edukacyjnych poprzez stymulację zmysłów oraz działania bodźców zewnętrznych. Części od 1 do 3. 2. Zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych prowadzonych metodami aktywizującymi, wspomagających rozwój intelektualny dzieci lekko upośledzonych w Szkole Podstawowej umożliwiających odniesienie sukcesów szkolnych. Część 4. 3. Dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych innowacyjnymi metodami (metoda projektu, WebQustu, aktywizującymi) ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Część 5. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w pomieszczeniach udostępnionych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Zamawiający może po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczyć dodatkowe terminy realizacji zajęć przypadające w soboty. W dni nauki zajęcia będą mogły odbywać się w przerwach między poszczególnymi zajęciami wynikającymi z planu zajęć oraz przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów po konsultacjach z Wykonawcą. Pierwsze zajęcia powinny się odbyć we wrześniu. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie na bieżąco konsultowany z Zamawiającym i dostosowany do możliwości lokalowych szkoły biorącej udział w projekcie oraz uczestników projektu. Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnych zajęć (lub grupowych zajęć - w zależności od części) i z częstotliwością realizacji zajęć wskazaną przez Zamawiającego. Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę lekcyjną, tj. 45 minut. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w rekrutacji uczestników, przygotowania i przeprowadzenia testów badających poziom wiedzy uczestników na początku i na zakończenie udziału w zajęciach; pozyskiwania niezbędnych danych do pomiaru wskaźników celu w terminach, o których mowa w projekcie; uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione podmioty, udostępniania dokumentacji i udzielania niezbędnych informacji. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również prowadzenie dziennika zajęć, przeprowadzenie ankiet z rodzicami, oraz wystawienie opinii. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z zapisami projektu, w szczególności dotyczącymi grupy docelowej, rezultatów i materiałów i wyposażenia do realizacji zajęć i uwzględnienie ich podczas przygotowania scenariuszów zajęć. W przypadku braku konkretnej listy materiałów i wyposażenia do zajęć należy opracować listę potrzebnych materiałów i (lub) wyposażenia do realizacji zajęć. Za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn przewidywanej liczby godzin realizacji usługi oraz oferowanej ceny jednostkowej za 1 godzinę za wykonywanie usługi. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej ( Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. Rozdział 4. Opis części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Maksymalna ilość części na jaką może złożyć ofertę jeden wykonawca (samodzielnie lub wspólnie z innym Wykonawcą) - 3. Zamówienie podzielone jest na 5 Części: Część 1. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia z dogoterapii. Celem zajęć jest zmniejszenie deficytów w zakresie komunikacji społecznej Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób, w tym: a) 5 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 5 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 600 godzin. Część 2. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej) Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 4 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu/ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 240 godzin. Część 3. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej) Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 4 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu/ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 240 godzin. Część 4. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu/grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin. Część 5. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Moja przyszłość w moich rękach. Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób (2 grupy - po 5 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą realizującą usługę o kwalifikacjach: Dla wszystkich Części: - określonych w paragrafie 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. 2009/50/400, 2012/174, 426) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. - co najmniej 2 letnie (20 miesięczne) doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (osobami w wieku do 23 lat). Oraz dodatkowe kwalifikacje odpowiednio dla Części: Dla Części 1. - ukończony kurs dogoterapii obejmujący minimum 40 godzin zajęć Dla Części 2. i Części 3. - ukończony kurs Terapeuty Integracji Sensorycznej na poziomie min. II stopnia organizowany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensoryczne lub MEN, Dla Części 4. - ukończenie studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii albo terapii pedagogicznej lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii albo terapii pedagogicznej, Dla Części 5. - ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, rynku pracy lub aktywizacji społeczno- zawodowej. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - zwarte w Formularzu Oferty;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. 4. Zleceniodawca może także zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/, http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: Rozwój moją szansą -wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia z dogoterapii..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem zajęć jest zmniejszenie deficytów w zakresie komunikacji społecznej Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób, w tym: a) 5 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 5 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 600 godzin..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 4 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 240 godzin..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 4 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 240 godzin..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013/2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014/2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu/grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Moja przyszłość w moich rękach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób (2 grupy - po 5 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania

SIWZ z załącznikami - pobierz ( 19.08.2013 r.)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Część 1 - pobierz (06.09.2013 r.

Część 2 - pobierz (06.09.2013r.)

Część 3 - pobierz (06.09.2013 r.)

Część 4 - pobierz (06.09.2013r.)

Część 5 - pobierz (06.09.2013r.)