Przetargi archiwalne

Odsłony: 2439

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl/, bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki


Giżycko: Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 14397 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku II LO w Giżycku o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych. Projektowany szyb windy zlokalizowany będzie przy podłużnej ścianie od zachodniej strony budynku. Dźwig osobowy 4-ro przystankowy, umożliwiający optymalne korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne i usprawniający komunikację pionową. Szyb windy żelbetowy, ocieplony styropianem oraz wykończony tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową w kolorze elewacji istniejącego budynku. Projektowany dach szybu windowego jednospadowy o kącie nachylenia połaci około 36°, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglasto-czerwonym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.12.30-3, 45.45.30.00-7, 45.31.31.00-5, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Wykonawca wykaże, ze zrealizował z należytą starannością (tj. prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku wymaga przedstawienia prac w zakresie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem m.in.: dostawę, zamontowanie windy oraz jej uruchomienie, o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto, przy czym wartość ta dotyczy inwestycji w ramach jednego kontraktu (jednej umowy), poparte odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi, że prace te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w tym: 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 1 kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 2. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do siwz; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy- załącznik nr 3a do siwz; c) Wypełnione Zestawienie kosztów - załącznik nr 7 do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający liczbę dni opóźnienia spowodowanego zmianą wynikającą z konieczności: a) występowania dłużej niż przez 20 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonywanych robót (fakt ten winien być udokumentowany informacją internetową z IMiGW) i potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. 2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/, bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pokój nr 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (28.01.2013)

Projekt branży budowlanej - pobierz (28.01.2013)

Projekt branży elektrycznej - pobierz (28.01.2013)

Przedmiar robót - branża budowlana - pobierz (28.01.2013)

Przedmiar robót - branża elektryczna - pobierz (28.01.2013)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 01.02. i 05.02.2013 - pobierz (06.02.2013)

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz (06.02.2013)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach - pobierz (06.02.2013)

 

 

 UWAGA! ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO!!!

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O OMYŁCE PISARSKIEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WSZĘDZIE, GDZIE

UŻYTO WYRAŻENIA "PLATFORMA DŹWIGOWA" NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ

"DŹWIG KABINOWY".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu wykonania - pobierz (18.03.2013)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - pobierz (18.03.2013)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach - pobierz (18.03.2013)

Nowy projekt branży budowlanej - pobierz (18.03.2013)

Nowy projekt branży elektrycznej - pobierz (18.03.2013)

Nowy przedmiar robót branży budowlanej - pobierz (18.03.2013)

Nowy przedmiar robót branzy elektrycznej - pobierz (18.03.2013)

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.02.2013

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty