Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 2475

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl; bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki


Giżycko: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku - dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.
Numer ogłoszenia: 233827 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku - dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Białostockiej 3 w Giżycku. Zakres prac do wykonania obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe (ścianki działowe), wykucie nowych otworów drzwiowych; b) Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych; c) Demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych; d) Wyburzenie wewnętrznej klatki schodowej żelbetowej, demontaż balustrad, obudów grzejników; e) Wyburzenie schodów i ścian wejścia do piwnicy w północnej części budynku; f) Wyburzenie fragmentu przybudówki w poziomie piwnicy we wschodniej części budynku; g) Rozebranie chodnika z kostki betonowej wokół budynku; h) Skucie tynków i okładzin ścian na poziomie piwnicy; i) Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej i przeciwwodnej ścian piwnicy; j) Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz elewacji wentylowej z płyt z włóknocementu; k) Montaż papy termozgrzewalnej na dachu budynku; l) Montaż parapetów, rynien, czap kominowych, obróbek blacharskich dachu i gzymsów, kratek wentylacyjnych itp.; m) Odtworzenie instalacji odgromowej; n) Montaż konstrukcji stalowej schodów ewakuacyjnych; o) Montaż pochylni stalowej przed wejściem głównym do budynku; p) Odtworzenie chodnika z kostki betonowej wokół budynku; q) Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne) zgodnej z obowiązującymi przepisami (o szer. 90 mm); r) Wymiana wskazanej stolarki okiennej na okna o klasie El 60; s) Wstawienie nowych witryn; t) Murowanie ścianek działowych; u) Wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie w miejscu wyburzonej klatki schodowej; v) Wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej wewnątrz budynku; w) Montaż balustrad klatki schodowej, obudowy grzejników i rur; x) Wykonanie posadzek z wykładziny PCV w pomieszczeniach i na traktach komunikacyjnych na wylewce samopoziomującej; y) Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego; z) Montaż instalacji oddymiającej na klatce schodowej wewnętrznej z wymianą okien; ż) Tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.45.00.00-6, 45.26.19.00-3, 45.23.32.51-3, 45.32.00.00-6, 45.22.32.10-1, 45.32.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Wykonawca wykaże, ze zrealizował z należytą starannością (tj. prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku wymaga przedstawienia pełnozakresowych prac w zakresie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem m.in.: termomodernizację ścian zewnętrznych o pow. powyżej 500 m2, docieplenie stropodachu, wykonanie posadzek, roboty murarskie, roboty malarskie, poparte odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi, że prace te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, przy czym wartość ta dotyczy inwestycji w ramach jednego kontraktu (jednej umowy). 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w tym: 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 1 kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 1 kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 2. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do siwz; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy- załącznik nr 3a do siwz; c) Wypełnione Zestawienie kosztów - załącznik nr 7 do siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający liczbę dni opóźnienia spowodowanego zmianą wynikającą z konieczności: a) występowania dłużej niż przez 20 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonywanych robót (fakt ten winien być udokumentowany informacją internetową z IMiGW) i potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. 2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl; bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu Uczmy się od siebie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (06.11.2012)

Dokumentacja budowlana:

Przedmiar robót - pobierz (06.11.2012)

Projekt budowlany - Część 1;

                            Część 2;

                            Część 3 (06.11.2012)

Branża elektryczna - pobierz (06.11.2012)

Konstrukcja - pobierz (06.11.2012)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - pobierz (06.11.2012)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 12 i 13.11. 2012 - pobierz (14.11.2012)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 16 i 19.11.2012 - pobierz (20.11.2012)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 20.11.2012 - pobierz (21.11.2012)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 22-27.11.2012 - pobierz (28.11.2012)

 

ODPOWIEDZI NA PTAYNIA Z DN. 30.11.2012 - pobierz (03.12.2012)

 

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz (14.11.2012)

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  po zmianach - pobierz (20.11.2012)

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz (21.12.2012)