Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1289

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl/; www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/


Giżycko: Organizacja cateringu podczas szkoleń z zamówień publicznych w Polsce i na Litwie
Numer ogłoszenia: 150855 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565. http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja cateringu podczas szkoleń z zamówień publicznych w Polsce i na Litwie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie cateringu dla 21 osób podczas szkolenia z zakresu zamówień publicznych w Giżycku (Polska) oraz w Alytus na Litwie. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do siwz; 2) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - załącznik nr 3 do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/; http://www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 29, 11-500 Giżycko, pok. nr 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja cateringu podczas szkolenia w Giżycku w Polsce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa cateringu podczas szkolenia zamówień publicznych w Giżycku, w dniach 10-11.09.2012. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.32.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania:
Zakończenie: 11.09.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja cateringu podczas szkolenia w Alytus.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa cateringu podczas szkolenia zamówień publicznych w Alytus, w dniach 13-14.09.2012. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.32.00.00-9
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.09.2012.
4) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


  • Dokumenty do pobrania:
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (11.07.2012)
  •  
  •  
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  • Część I - pobierz (13.08.2012)
  • Część II - pobierz (13.08.2012)