Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1525

 OGŁOSZENIE

 Zamawiający: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, tel.: 87 429-94-34, fax: 87 428-45-65; NIP: 845-17-39-094, REGON: 510953225

 

 

 ogłasza przetarg na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.

 

 1. Przedmiot zamówienia
  1) Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegającego na:
  • Przemurowaniu kominów z cegły budowlanej;
  • Wymianie betonowych czapek kominowych;
  • Zamontowaniu nasad wentylacyjnych na każdym przewodzie wentylacyjnym komina;
  • Zamontowaniu rur z blachy stalowej kwasowej na przewodach spalinowych;
  • Rozebraniu starego pokrycia z papy bitumicznej i wywiezienie jej do utylizacji z wszelkimi wynikającymi z tego kosztami oraz udokumentowaniem przekazania uprawnionemu odbiorcy;
  • Wymianie obróbek blacharskich i rynien z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 0,55 mm;
  • Oczyszczeniu podłoża betonowego dachu i uzupełnieniu ubytków betonu w dachu i gzymsach;
  • Wykonaniu dwuwarstwowego pokrycia dachu papą rtermozgrzewalną z wywinięciem jej na całą długość kominów i zakończeniem listwą mocującą. Pierwsza warstwa z papy wentylacyjnej perforowanej  na welonie szklanym z uprzednim ustawieniem kominków odpowietrzających 1 szt. /50 m2. Druga warstwa z papy wierzchniego krycia grubości min. 5 mm. na osnowie z włókniny poliestrowej;
  • Naprawie i odtworzeniu odcinków instalacji odgromowej na remontowanych kominach wraz z malowaniem antykorozyjnym wsporników;
  • Wykonaniu badania przewodów kominowych po zakończeniu robót;
  • Uporządkowaniu miejsca wykonywania robót;
   w terminie do 20 października 2011 r.
   2) Termin wykonania może ulec przedłużeniu jedynie w przypadku występowania dłużej niż przez 7 dni niesprzyjających warunków atmosferycznych.
   3) Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 1) oraz projekcie umowy (załącznik nr 3). Wykonawca ma przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i dokonać pomiarów z natury z celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości  w przedmiarze robót. Wizja powinna być potwierdzona przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

   2. Warunki finansowania
   Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

   3. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
   1) złoży formularz ofertowy
   2) złoży oświadczenia, że:
   a) - jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   - posiada wiedzę i doświadczenie;
   -  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   b) - nie podlega wykluczeniu z postępowania;
   3) złoży oświadczenie o akceptacji warunków przyszłej umowy;
   4) przedłoży kosztorys ofertowy.

   4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
   5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Iwona Powałka, tel./fax 87 428 45 65.
   6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2011 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 24 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Smętka 7 w Giżycku. Otwarcie ofert jest jawne.
   7. Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych formularzy, oświadczeń, lub nie spełnią innych wymagań określonych w  SIWZ podlegają wykluczeniu i ich oferta zostanie odrzucona.
   8. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pokój nr 29, w terminie do dnia 15 września 2011 r. do godz. 10.00. Koperty winny być adresowane na Zamawiającego z podaniem przedmiotu przetargu: "PRZETARG - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku."
   9. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.
   10. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.
    
    
    
    DOKUMENTY DO POBRANIA:
   Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (08.09.2011)
   Rzut dachu - pobierz (08.09.2011)
   Załącznik nr 1 - przedmiar robót - pobierz (08.09.2011)
   Załacznik nr 2 druk 1 - pobierz (08.09.2011)
   Załącznik nr 2 druk 2 - pobierz (08.09.2011)
   Załącznik nr 2 druk 3 - pobierz (08.09.2011)
   Załącznik nr 3 - projekt umowy - pobierz (08.09.2011)
    
    
    
    OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz (16.09.2011)