Przetargi archiwalne

Odsłony: 1467

Giżycko: Wykonanie dokumentacji technicznych wg odrębnych zadań
Numer ogłoszenia: 105877 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4299435, 4299434, faks 87 4284565.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznych wg odrębnych zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji technicznych opisanych szczegółowo w części II: Przedmiot zamówienia - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli), co najmniej 5 dokumentacji, z których każda obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej, w tym co najmniej 2 dokumentacje, których łączna wartość była nie mniejsza niż: a) Zadanie I, - 10.000 zł brutto, b) Zadanie II, III, IV, V, - 5.000 zł brutto. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Zadanie I - Modernizacja gospodarki energetycznej w salach gimnastycznych i budynkach szkół: - Projektant instalacji sieci sanitarnych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania sieci c.o., wentylacyjnych i gazowych, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, - Projektant instalacji elektrycznych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, b) Zadanie II - Wykonanie dokumentacji technicznej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynkach szkół: - Projektant konstrukcji budowlanych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe - Projektant instalacji sieci sanitarnych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania sieci c.o., wentylacyjnych i gazowych, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe - Projektant instalacji elektrycznych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe c) Zadanie III - Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót: - Projektant konstrukcji budowlanych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, - Projektant instalacji sieci sanitarnych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania sieci c.o., wentylacyjnych i gazowych, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe d) Zadanie IV - Wykonanie projektu instalacji powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody w internacie ZSEiI: - Projektant konstrukcji budowlanych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe - Projektant instalacji sieci sanitarnych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania sieci c.o., wentylacyjnych i gazowych, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe - Projektant instalacji elektrycznych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe e) Zadanie V - Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji grzewczej w budynkach szkolnych: - Projektant instalacji sieci sanitarnych - 1 osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania sieci c.o., wentylacyjnych i gazowych, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Załącznik nr 1 do SIWZ - Wypełniony Formularz oferty,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następującym zakresie: a) Terminu wykonania zamówienia: - Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - Przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy usługi, wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, - Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie usługi w terminie,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl; www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pokój nr 29..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pokój nr 29..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja gospodarki energetycznej w salach gimnastycznych i budynkach szkół..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I: Modernizacja gospodarki energetycznej w salach gimnastycznych i budynkach szkół: 1. Modernizacja gospodarki energetycznej Sali gimnastycznej i budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych - ul. Mickiewicza 27. 2. Modernizacja gospodarki energetycznej Sali gimnastycznej i budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego - ul. Traugutta 1. 3. Modernizacja gospodarki energetycznej Sali gimnastycznej i budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych - ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 16. 4. Modernizacja gospodarki energetycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, ul. Białostocka 3. 5. Wprowadzenia regulacji temperatury w budynkach Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu ul. I Dyw. Im. T. Kościuszki 23. 6. Wprowadzenia regulacji temperatury w budynku II Liceum Ogólnokształcącym ul. Sikorskiego 3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.07.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji technicznej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynkach szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II: Wykonanie dokumentacji technicznej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynkach szkół: 1. I Liceum Ogólnokształcącym - ul. Traugutta 1, 2. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - ul. Białostocka 3, 3. W Centrum Kształcenia Ustawicznego - w części szkolnej, w której są usytuowane sale lekcyjne - ul. Smętka 5..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.07.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III: Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót: 1. Wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót do posiadanego przez zamawiającego projektu pompy ciepła w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Rynie, ul. Mazurska 19. - Dołączony projekt pn. Roboty budowlane w ramach zadania gospodarki energetycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie. Dokumentacja techniczna pomp ciepła - stanowi podstawę do wykonania zadania 2. Opracowania kosztorysu do posiadanego przez zamawiającego projektu modernizacji gospodarki energetycznej w sali Gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. - Dołączony projekt pn. Projekt przebudowy budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku - stanowi podstawę do wykonania zadania - UWAGA Do zadania należy wybrać z projektu część 2. - Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i 3. - Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, natomiast część 1 i 4 projektu nie są objęte niniejszym zadaniem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.07.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie projektu instalacji powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody w internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Traugutta 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu instalacji powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody w internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Traugutta 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.07.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji grzewczej w budynkach szkolnych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie V: Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji grzewczej w budynkach szkolnych: 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - ul. Białostocka 3, 2. I Liceum Ogólnokształcącego - ul. Traugutta 1, 3. II Liceum Ogólnokształcącego - ul. Sikorskiego 3..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.07.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (05.04.2011)

Projekty niezbędne do wykonania zadania 3:

Projekt "Roboty budowlane w ramach zadania gospodarki energetycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie. Dokumentacja techniczna pomp ciepła - pobierz (05.04.2011)

Projekt "Projekt przebudowy budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku" - pobierz (05.04.2011)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 11.04.2011 r. - pobierz (12.04.2011)

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

ZADANIE 1 - pobierz (12.05.2011)

ZADANIE 2 - pobierz (12.05.2011)

ZADANIE 3 - pobierz (4.05.2011)

ZADANIE 4 - pobierz (12.05.2011)

ZADANIE 5 - pobierz (17.05.2011)