Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1628

Usługa przeprowadzenia zajęć grupowych z psychologiem dla uczniów klas maturalnych na temat równości szans i stereotypów w postrzeganiu ról społecznych w ramach realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego Numer ogłoszenia: 232839 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia zajęć grupowych z psychologiem dla uczniów klas maturalnych na temat równości szans i stereotypów w postrzeganiu ról społecznych w ramach realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są zajęcia grupowe z psychologiem dla uczniów klas maturalnych na temat równości szans i stereotypów w postrzeganiu ról społecznych. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych, pokazanie w jaki sposób stereotypy kierują naszym zachowaniem oraz jak warunkują nietolerancję. Tematyka zajęć musi obejmować : 1. problematykę równości szans i płci oraz  dyskryminacji ze względu na płeć, 2. rozwijanie świadomości na temat społecznych relacji między kobietami i mężczyznami, 3. przełamywanie stereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i społecznym, 4. sytuacji kobiet na rynku pracy. Przewidywana liczba uczestników zajęć:  50 osób (5 grup - po 10 uczniów w każdej grupie - uczniowie z klas maturalnych), w tym: a) 3 grupy uczniów w okresie listopad 2013 - styczeń 2014  b) 2 grupy uczniów w okresie październik - grudzień 2014  Przewiduje się 2 godziny lekcyjne na każdą grupę. Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę lekcyjną, tj. 45 minut. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 10 godzin Zajęcia prowadzone będą w pomieszczeniach udostępnionych przez Zespół Szkół Zawodowych. W dni nauki zajęcia będą mogły się odbywać po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie ostatecznie ustalony z Koordynatorem Szkolnym i dostosowany do możliwości lokalowych szkoły biorącej udział w projekcie oraz uczestników projektu.  Za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn przewidywanej liczby godzin realizacji usługi oraz oferowanej ceny jednostkowej za 1 godzinę za wykonywanie usługi. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej ( Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą realizującą usługę o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie - kierunek psychologia,  - 3 - letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - zawarte w Formularzu Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.  2.  Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: -  śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. 4. Zleceniodawca może także zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl, http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - zawarte w Formularzu Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. 4. Zleceniodawca może także zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl, http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ - pobierz (05.11.2013r.)

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz (20.11.2013r.)