Przetargi archiwalne

Odsłony: 1925

 

Unieważnienie postępowania

(informacje na dole strony)

Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w projekcie pt. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim
Numer ogłoszenia: 216389 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w projekcie pt. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w projekcie pt. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Zakres obowiązków: 1) Opracowywanie, przygotowanie, upublicznienie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wytycznych krajowych i unijnych w projekcie. 2) Przygotowanie i weryfikacja SIWZ. 3) Nadzór nad procedurą przetargową -postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Udział w pracach komisji przetargowej. 5) Przygotowanie umów z wykonawcami powyżej 14 tys. EURO. 6) Przeprowadzenie i udokumentowanie procedury badania rynku w związku z planowanymi zakupami poniżej 14 tys. EURO i powyżej 14 tys. EURO. 7) Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. 8) Prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na pytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.). 9) Ocena formalno-prawna ofert. 10) Przygotowanie dokumentacji do kontroli i udział w nich. 11) Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówień. 12) Współpraca z pozostałymi członkami zespołu zarządzającego projektem. 13) Śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE. 2. Specjalista ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych zatrudniony będzie na podstawie umowy cywilno - prawnej. 3. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej ( Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 4. W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL. 7. Łączny wymiar zaangażowania specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w projekcie zaplanowano: od podpisania umowy do końca grudnia 2013 r. - łączny szacowany czas pracy 480 godzin, oraz w okresie od września do grudnia 2014 r. - 480 godzin. 8. Zamawiający zastrzega, iż przedstawiona ilość godzin jest ilością maksymalną i tylko do takiej ilości Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie. 9. Rozliczenie usługi za faktycznie przepracowane godziny i zaewidencjonowane w Karcie czasu pracy będzie następowało miesięcznie na podstawie wystawianych faktur Vat-rachunków. 10.Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT-rachunku. 11.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą realizującą usługę o kwalifikacjach: - wykształcenie, wyższe z zakresu administracji lub prawa; - ukończone podyplomowe studia z zakresu: Prawo Zamówień Publicznych; - posiada min. 3 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych; - dodatkowo osoba ta musi posiadać wiedzę z zakresu: zasad finansowania i krajowych wytycznych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL; - umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - załącznik nr 3 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi spełniać, co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. 4. Zleceniodawca może także zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl/, bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok.28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok.21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (17.10.2013 r.)

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2013 r. część 1 - pobierz (18.10.2013 r.)

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2013 r. część 2 - pobierz (18.10.2013 r.)

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZ

Zamawiający uprzejmie informuje, iż: w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 218103– 2013 z dnia 18.10.2013 r. zostało umieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
a także, iż zmianie uległy zapisy w SIWZ, które dotyczą:

 

1. Rozdziału 6.

W pkt 1. ppkt c) USUNIĘTY ZOSTAŁ wymóg dotyczący - wykształcenia, wyższego z zakresu administracji lub prawa;

 

2. Rozdziału 7.

 

  • USUNIĘTY ZOSTAŁ pkt. 1) ppkt c), który brzmiał: „Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osoby/osób zaangażowanej/ych w realizację zamówienia.”

 

3. Załącznika nr 3a - Projektu umowy

- Zmieniony został § 2 pkt 2., w którym dodaje się zapis ”- publikacji ogłoszeń, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Wykonawcę treści ogłoszenia”;

- Zmieniony został § 7 pkt 4, który brzmi: „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawyz dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) nie stanowią inaczej i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.”

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ po zmianach - pobierz (18.10.2013 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz (18.10.2013r.)

Pismo o zmianie treści ogłoszenia i SIWZ - pobierz (18.10.2013 r.)

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2013r. - pobierz (21.10.2013 r.)

 

 

INFORMACJA O KOLEJNEJ ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zmianie uległy zapisy w SIWZ, które dotyczą:

 

1. Załącznika nr 4 do SIWZ - „Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.”

 

  • Usunięto zapis, który brzmiał Ponadto do oferty należy dołączyć: Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osoby/osób zaangażowanej/ych w realizację zamówienia wskazanych w tabeli powyżej”.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ po zmianach - pobierz (21.10.2013 r.)

Pismo o zmianie treści SIWZ - pobierz (21.10.2013 r.)

 

 

Unieważnienie postępowania

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych unieważnia postępowanie, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. ”Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w projekcie pt. „SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”.

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pismo -unieważnienie postępowania - pobierz

 

Kategoria: