Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1396

 

                                                                                                                                    Giżycko, dnia16 października 2013 r.

 

Znak: WE.2110.24.2013           

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. „Organizacja cateringu dla uczestników konferencji w Giżycku pt. Kształcenie zawodowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Alytus i Giżycku”.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający:

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Hotel Mazury s.c. Wiesława Pawińska, Aleksander Pawiński,

Al. Wojska Polskiego 56, 11-500 Giżycko

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Jest to oferta najkorzystniejsza. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Do dnia 11.10.2013 r. do godz. 1000, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1. Hotel Masovia Giżycko,

                   ul. Dąbrowskiego 8,

                   11-500 Giżycko

 

Oferta nr 2: Hotel Mazury S.C. Wiesława Pawińska, Aleksander Pawiński
                     al. Wojska Polskiego 56
                     11 - 500 Giżycko

 

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Turystyczne „CENTRUM MAZUR” S.A., Hotel „Wodnik”
                     ul. 3 Maja 2
                     11-500 Giżycko
 

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.       

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert i łączną punktację

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

RAZEM

1.

80

80

2.

100

100

3.

87,27

87,27

 

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                / - /

                                                                                                    Kazimierz Ambroziak

 

Ogłoszenie do pobrania - pobierz (16.10.2013 r.)