Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1172

adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl; bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/


Giżycko: Zakup usług polegających na realizacji zajęć edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego
Numer ogłoszenia: 191385 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług polegających na realizacji zajęć edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia kompetencyjne, w tym wyrównawcze celem zwiększenia szans edukacyjno-zawodowych. Zajęcia prowadzone będą w pomieszczeniach udostępnionych przez Zespół Szkół Zawodowych. W dni nauki zajęcia będą mogły się odbywać w przerwach między poszczególnymi zajęciami wynikającymi z planu zajęć lekcyjnych uczniów oraz przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie na bieżąco konsultowany z Zamawiającym i dostosowany do możliwości lokalowych szkoły biorącej udział w projekcie oraz uczestników projektu. Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę lekcyjną, tj. 45 minut. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w rekrutacji uczestników, przygotowania i przeprowadzenia testów diagnostycznych badających poziom wiedzy i umiejętności uczestników przed rozpoczęciem zajęć, raz w semestrze - testów sprawdzających oraz ich analizy, prowadzenia dzienników zajęć, kart indywidualnego poradnictwa zawodowego i kwestionariuszy samooceny (na początku i na koniec realizacji projektu), pozyskiwania niezbędnych danych do pomiaru wskaźników celu w terminach, o których mowa w projekcie; uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione podmioty, udostępniania dokumentacji i udzielania niezbędnych informacji. Wykonawca odpowiada za osiągnięcie rezultatów określonych w projekcie. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z zapisami projektu, w szczególności dotyczącymi grupy docelowej, rezultatów. Powinna być zapewniona innowacyjna forma zajęć, z wykorzystaniem tablic interaktywnych i komputerów. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych - w zależności od części - i z częstotliwością wskazaną przez Zamawiającego. Sposób prowadzenia zajęć będzie dopasowany do potrzeb i możliwości uczniów. Za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn przewidywanej liczby godzin realizacji usługi oraz oferowanej ceny jednostkowej za 1 godzinę za wykonywanie usługi. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej ( Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 15 Części. Część 1. Zajęcia kompetencyjne z języka polskiego dla uczniów klas pierwszych Technikum - zajęcia wyrównawcze: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin. Część 2. Zajęcia kompetencyjne z języka polskiego dla uczniów klas czwartych Technikum - zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin. Część 3. Zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczniów klas pierwszych Technikum: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 30 osób (2 grupy - po 15 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej. Część 4. Zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczniów klas drugich Technikum: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 30 osób (2 grupy - po 15 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej. Część 5. Zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczniów klas trzecich Technikum: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 30 osób (2 grupy - po 15 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo) Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej. Część 6. Zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczniów klas czwartych Technikum - przygotowanie do egzaminu maturalnego : Przewidywana liczba uczestników zajęć: 30 osób (2 grupy - po 15 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej. Część 7. Zajęcia kompetencyjne z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich Technikum - zajęcia z wykorzystaniem słownictwa zawodowego: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Część 8. Zajęcia kompetencyjne z języka angielskiego dla uczniów klas czwartych Technikum - zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Część 9. Zajęcia kompetencyjne interdyscyplinarne: żywienia a chemia - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie; 1 grupa składa się zarówno z uczniów klas pierwszych, jak i drugich), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej Część 10. Warsztatowe zajęcia gastronomiczne: Nowoczesny kucharz z umiejętnościami językowymi- nauczyciel przedmiotów zawodowych: Zajęcia prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania łączące element kształcenia zawodowego z językowym. Zajęcia prowadzone muszą być przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach Części 11 przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów zawodowych i nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany wspólnie przez obu Wykonawców. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku prowadzone w bloku 3 - godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Część 11. Warsztatowe zajęcia gastronomiczne: Nowoczesny kucharz z umiejętnościami językowymi- nauczyciel języka angielskiego: Zajęcia prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania łączące element kształcenia zawodowego z językowym. Zajęcia prowadzone muszą być przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach Części 10 przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów zawodowych i nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany wspólnie przez obu Wykonawców. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku prowadzone w bloku 3 - godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Część 12. Warsztatowe zajęcia hotelarskie: Bez stresu i barier językowych w recepcji- nauczyciel przedmiotów zawodowych: Zajęcia prowadzone muszą być przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach Części 13 przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów zawodowych i nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany wspólnie przez obu nauczycieli. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku prowadzone w bloku 2 - godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Część 13. Warsztatowe zajęcia hotelarskie: Bez stresu i barier językowych w recepcji- nauczyciel języka angielskiego: Zajęcia prowadzone muszą być przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach Części 12 przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów zawodowych i nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany wspólnie przez obu nauczycieli. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku prowadzone w bloku 2 - godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Część 14. Zajęcia z doradcą zawodowym mające na celu podwyższenie poziomu świadomego planowania kariery, autoprezentacji, ćwiczeń rozmów kwalifikacyjnych: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 110 osób (10 grup - po 11 uczniów w każdej grupie), w tym: 2 grupy uczniów w roku 2013 5 grup uczniów w roku 2014 3 grupy uczniów w roku 2015 Przewiduje się 3 godziny lekcyjne na każdą grupę. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 30 godzin Innowacyjna forma zajęć wykorzystująca m.in. ćwiczenia interaktywne. Część 15. Zajęcia z psychologiem na temat równości szans i stereotypów w postrzeganiu ról społecznych - zajęcia dla uczniów klas maturalnych: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 50 osób (5 grup - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 3 grupy uczniów w okresie listopad 2013 - styczeń 2014 2 grupy uczniów w okresie październik - grudzień 2014 Przewiduje się 2 godziny lekcyjne na każdą grupę Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 10 godzin.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą realizującą usługę o kwalifikacjach: Dla poszczególnych Części: Część 1: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu język polski, - co najmniej 5 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej, Część 2: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu język polski, - co najmniej 5 - letni staż w szkole ponadgimnazjalnej (technikum) Części 3 - 5: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu matematyka, - co najmniej 2 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej, - ukończone szkolenie z obsługi komputera, kurs komputerowy, studia z informatyki lub studia podyplomowe z informatyki potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem lub dyplomem Część 6: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu matematyka - co najmniej 5 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej, - ukończone szkolenie z obsługi komputera, kurs komputerowy, studia z informatyki lub studia podyplomowe z informatyki potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem lub dyplomem Część 7: - wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu język angielski, - co najmniej 5 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej (technikum) - nauczanie języka angielskiego zawodowego w zawodach gastronomicznych Część 8: - wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu język angielski, - co najmniej 5 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej (technikum lub liceum) Część 9: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotów zawodowych gastronomicznych, - co najmniej 5 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej (technikum) - ukończone studia podyplomowe na kierunku - Dietetyka Część 10: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotów zawodowych gastronomicznych; - co najmniej 5 - letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów gastronomicznych w technikum - odbyte praktyki zawodowe w zakładach gastronomiczno - hotelarskich Część 11: - wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu język angielski, - co najmniej 5 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej (technikum) - nauczanie języka angielskiego zawodowego w zawodach gastronomicznych Część 12: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotów zawodowych hotelarskich; - co najmniej 5 - letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów hotelarskich w technikum Część 13: - wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu język angielski, - co najmniej 5 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej (technikum) - nauczanie języka angielskiego zawodowego w zawodach gastronomicznych Część 14: - wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika pracy, kwalifikacje doradcy zawodowego, - co najmniej 5 - letnie doświadczenie w pracy doradcy zawodowego z młodzieżą ponadgimnazjalną Część 15: - wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek psychologia - co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: Wypełniony i podpisany Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ; Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - zawarte w Formularzu Oferty;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3.W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. 4.Zleceniodawca może także zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl; http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1. Zajęcia kompetencyjne z języka polskiego dla uczniów klas pierwszych Technikum - zajęcia wyrównawcze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia kompetencyjne z języka polskiego dla uczniów klas czwartych Technikum - zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczniów klas pierwszych Technikum.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 30 osób (2 grupy - po 15 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczniów klas drugich Technikum.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 30 osób (2 grupy - po 15 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo) Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczniów klas trzecich Technikum.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 30 osób (2 grupy - po 15 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo) Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczniów klas czwartych Technikum - przygotowanie do egzaminu maturalnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 30 osób (2 grupy - po 15 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo) Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia kompetencyjne z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich Technikum - zajęcia z wykorzystaniem słownictwa zawodowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia kompetencyjne z języka angielskiego dla uczniów klas czwartych Technikum - zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia kompetencyjne interdyscyplinarne: żywienia a chemia - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie; 1 grupa składa się zarówno z uczniów klas pierwszych, jak i drugich), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku szkolnego - przez 30 tygodni (1 godzina tygodniowo). Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Warsztatowe zajęcia gastronomiczne: Nowoczesny kucharz z umiejętnościami językowymi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania łączące element kształcenia zawodowego z językowym. Zajęcia prowadzone muszą być przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach Części 11 przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów zawodowych i nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany wspólnie przez obu Wykonawców. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku prowadzone w bloku 3 - godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Warsztatowe zajęcia gastronomiczne: Nowoczesny kucharz z umiejętnościami językowymi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania łączące element kształcenia zawodowego z językowym. Zajęcia prowadzone muszą być przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach Części 10 przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów zawodowych i nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany wspólnie przez obu Wykonawców. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku prowadzone w bloku 3 - godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Warsztatowe zajęcia hotelarskie: Bez stresu i barier językowych w recepcji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzone muszą być przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach Części 13 przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów zawodowych i nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany wspólnie przez obu nauczycieli. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku prowadzone w bloku 2 - godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Warsztatowe zajęcia hotelarskie: Bez stresu i barier językowych w recepcji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzone muszą być przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach Części 12 przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów zawodowych i nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany wspólnie przez obu nauczycieli. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób (2 grupy - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2013-2014 1 grupa uczniów w roku szkolnym 2014-2015 Przewiduje się 30 godzin lekcyjnych na każdą grupę w ciągu roku prowadzone w bloku 2 - godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 60 godzin.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia z doradcą zawodowym mające na celu podwyższenie poziomu świadomego planowania kariery, autoprezentacji, ćwiczeń rozmów kwalifikacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 110 osób (10 grup - po 11 uczniów w każdej grupie), w tym: 2 grupy uczniów w roku 2013; 5 grup uczniów w roku 2014; 3 grupy uczniów w roku 2015. Przewiduje się 3 godziny lekcyjne na każdą grupę. Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 30 godzin Innowacyjna forma zajęć wykorzystująca m.in. ćwiczenia interaktywne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia z psychologiem na temat równości szans i stereotypów w postrzeganiu ról społecznych - zajęcia dla uczniów klas maturalnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 50 osób (5 grup - po 10 uczniów w każdej grupie), w tym: 3 grupy uczniów w okresie listopad 2013 - styczeń 2014 2 grupy uczniów w okresie październik - grudzień 2014 Przewiduje się 2 godziny lekcyjne na każdą grupę Łączna liczba godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia: 10 godzin.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (19.09.2013 r.)