Przetargi archiwalne

| |
Odsłony: 1539

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl, bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki


Giżycko: Zakup usług polegających na realizacji zajęć specjalistycznych i edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Numer ogłoszenia: 154175 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług polegających na realizacji zajęć specjalistycznych i edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na realizacji zajęć specjalistycznych i edukacyjnych w projekcie Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polegających na przeprowadzeniu: 1. Specjalistycznych zajęć wspierających wszechstronny rozwój uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem w celu wyrównania szans edukacyjnych poprzez stymulację zmysłów oraz działania bodźców zewnętrznych. Części od 1 do 13. 2. Zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych prowadzonych metodami aktywizującymi, wspomagających rozwój intelektualny dzieci lekko upośledzonych w Szkole Podstawowej umożliwiających odniesienie sukcesów szkolnych. Części od 14 do 16. 3. Dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych innowacyjnymi metodami (metoda projektu, WebQustu, aktywizującymi) ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Części od 17 do 21. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w pomieszczeniach udostępnionych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Zamawiający może po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczyć dodatkowe terminy realizacji zajęć przypadające w soboty. W dni nauki zajęcia będą mogły odbywać się w przerwach między poszczególnymi zajęciami wynikającymi z planu zajęć oraz przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów po konsultacjach z Wykonawcą. Pierwsze zajęcia powinny się odbyć we wrześniu. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie na bieżąco konsultowany z Zamawiającym i dostosowany do możliwości lokalowych szkoły biorącej udział w projekcie oraz uczestników projektu. Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnych zajęć (lub grupowych zajęć - w zależności od części) i z częstotliwością realizacji zajęć wskazaną przez Zamawiającego. Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę lekcyjną, tj. 45 minut. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w rekrutacji uczestników, przygotowania i przeprowadzenia testów badających poziom wiedzy uczestników na początku i na zakończenie udziału w zajęciach; pozyskiwania niezbędnych danych do pomiaru wskaźników celu w terminach, o których mowa w projekcie; uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione podmioty, udostępniania dokumentacji i udzielania niezbędnych informacji. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również prowadzenie dziennika zajęć, przeprowadzenie ankiet z rodzicami, oraz wystawienie opinii. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z zapisami projektu, w szczególności dotyczącymi grupy docelowej, rezultatów i materiałów i wyposażenia do realizacji zajęć i uwzględnienie ich podczas przygotowania scenariuszów zajęć. W przypadku braku konkretnej listy materiałów i wyposażenia do zajęć należy opracować listę potrzebnych materiałów i-lub wyposażenia do realizacji zajęć. Za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn przewidywanej liczby godzin realizacji usługi oraz oferowanej ceny jednostkowej za 1 godzinę za wykonywanie usługi. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej ( Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Maksymalna ilość części na jaką może złożyć ofertę jeden wykonawca (samodzielnie lub wspólnie z innym Wykonawcą) - 3. Zamówienie podzielone jest na 21 Części: Część 1. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób; Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu-ucznia przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 600 godzin. Część 2. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia z dogoterapii. Celem zajęć jest zmniejszenie deficytów w zakresie komunikacji społecznej Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób, w tym: a) 5 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 5 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 600 godzin. Część 3. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia metodą Montessori. Zajęcia wspierające poprzez działanie na rozwój poznawczy dziecka. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin. Część 4. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia metodą Montessori. Zajęcia wspierające poprzez działanie na rozwój poznawczy dziecka. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin. Część 5. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia terapii taktykalnej. Stymulacja mózgu za pomocą masażu skóry i dotyku. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 3 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin. Część 6. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne- indywidualne zajęcia terapii taktykalnej. Stymulacja mózgu za pomocą masażu skóry i dotyku. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 3 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin. Część 7. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą EEG Biofeedback. Celem zajęć jest trening czynności bioelektrycznych mózgu. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 3 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin. Część 8. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą EEG Biofeedback. Celem zajęć jest trening czynności bioelektrycznych mózgu. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 3 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin. Część 9. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą muzykoterapii dogłębno-komórkowej Wykorzystanie naturalnej fali dźwiękowej wytwarzanej za pomocą kamertonów terapeutycznych. Zajęcia mają na celu poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości rozwojowych, usprawnienie funkcjonowania poszczególnych zmysłów. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 3 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin. Część 10. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą muzykoterapii dogłębno-komórkowej Wykorzystanie naturalnej fali dźwiękowej wytwarzanej za pomocą kamertonów terapeutycznych. Zajęcia mają na celu poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości rozwojowych, usprawnienie funkcjonowania poszczególnych zmysłów. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 3 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin. Część 11. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej) Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin. Część 12. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej) Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin. Część 13. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej) Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin. Część 14. Grupowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności szkolne. Usprawnianie funkcji poznawczych wpływające na ogólny poziom rozwoju intelektualnego. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 9 osób (3 grupy - po 3 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 2 grupy uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 180 godzin. Część 15. Grupowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności szkolne. Usprawnianie funkcji poznawczych wpływające na ogólny poziom rozwoju intelektualnego. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 9 osób (3 grupy - po 3 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 grupy uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 180 godzin. Część 16. Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013- 2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014- 2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin. Część 17. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Matematyka wokół nas. Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób (1 grupa). Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin. Część 18. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Jak się uczyć. Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób (1 grupa). Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin. Część 19. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Moja przyszłość w moich rękach. Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób (2 grupy - po 5 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin. Część 20. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Niemiecki na co dzień. Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób (1 grupa). Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin. Część 21. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Bliżej świata z komputerem. Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób (1 grupa). Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 21.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą realizującą usługę o kwalifikacjach: Dla wszystkich Części: - określonych w paragrafie 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. 2009.50.400, 2012.174, 426) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. - co najmniej 2 letnie (20 miesięczne) doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (osobami w wieku do 23 lat). Oraz dodatkowe kwalifikacje odpowiednio dla Części: Dla Części 1: - ukończony min. kurs lub szkolenie dotyczące alternatywnych metod komunikacji - podstawowy składający się z min. 4 modułów Dla Części 2. - ukończony kurs dogoterapii obejmujący minimum 40 godzin zajęć Dla Części 3. i Części 4. - ukończony kurs pedagogiki Montessori obejmujący minimum 40 godzin zajęć Dla Części 5. i Części 6. - ukończony kurs Neuro-sensomotoryczna Terapia Taktylna wg dr Świetlany Masgutowej obejmujący minimum 16 godzin zajęć Dla Części 7. i Części 8. - ukończony kurs z zakresu prowadzenia terapii EEG BF min. na poziomie I stopnia Dla Części 9. i Części 10. - ukończony kurs z zakresu prowadzenia zajęć metodą muzykoterapii dogłębno-komórkowej obejmujący minimum 40 godzin zajęć Dla Części 11. i Części 12. i Części 13. - ukończony kurs Terapeuty Integracji Sensorycznej na poziomie min. I stopnia organizowany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensoryczne lub MEN Dla Części 14. i Części 15. - ukończenie kursu terapii pedagogicznej lub kursu metod aktywizujących w pracy z dziećmi lub metody Gruszczyk- Kolczyńskiej lub metody Dobrego Startu lub innych metod wspomagających rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną obejmujący minimum 20 godzin zajęć Dla Części 16. - ukończenie studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii albo terapii pedagogicznej lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii albo terapii pedagogicznej Dla Części 17. - ukończenie kursu lub szkolenie w zakresie wspomagania umiejętności matematycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną obejmujący minimum 20 godzin zajęć. Dla Części 18. - ukończenie kursu trenera kreatywnego i twórczego myślenia obejmujący minimum 16 godzin zajęć Dla Części 19. - ukończenie kursu kwalifikacyjnego w zakresie doradztwa zawodowego Dla Części 21. - umiejętności kurs komputerowy obejmujący minimum 40 godzin zajęć.
 2. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - zwarte w Formularzu Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. 4. Zleceniodawca może także zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl, http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: Rozwój moją szansą -wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób; Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 600 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia z dogoterapii..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem zajęć jest zmniejszenie deficytów w zakresie komunikacji społecznej Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób, w tym: a) 5 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 5 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 600 godzin.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia metodą Montessori.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wspierające poprzez działanie na rozwój poznawczy dziecka. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013/2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014/2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu/ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia metodą Montessori..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wspierające poprzez działanie na rozwój poznawczy dziecka. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia terapii taktykalnej..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stymulacja mózgu za pomocą masażu skóry i dotyku. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 3 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne- indywidualne zajęcia terapii taktykalnej..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stymulacja mózgu za pomocą masażu skóry i dotyku. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 3 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą EEG Biofeedback..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem zajęć jest trening czynności bioelektrycznych mózgu. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 3 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą EEG Biofeedback..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem zajęć jest trening czynności bioelektrycznych mózgu. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 3 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą muzykoterapii dogłębno-komórkowej.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykorzystanie naturalnej fali dźwiękowej wytwarzanej za pomocą kamertonów terapeutycznych. Zajęcia mają na celu poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości rozwojowych, usprawnienie funkcjonowania poszczególnych zmysłów. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 3 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą muzykoterapii dogłębno-komórkowej.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykorzystanie naturalnej fali dźwiękowej wytwarzanej za pomocą kamertonów terapeutycznych. Zajęcia mają na celu poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości rozwojowych, usprawnienie funkcjonowania poszczególnych zmysłów. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób, w tym: a) 2 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 3 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 300 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - indywidualne zajęcia prowadzone metodą SI (integracji sensorycznej).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia prowadzą do prawidłowego działania i harmonijnej współpracy wszystkich zmysłów dziecka, co wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, orientacji w schemacie ciała i percepcji wzrokowo - przestrzennej. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób, w tym: a) 4 uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 4 uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na ucznia przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 480 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Grupowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności szkolne..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usprawnianie funkcji poznawczych wpływające na ogólny poziom rozwoju intelektualnego. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 9 osób (3 grupy - po 3 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 2 grupy uczniów w roku szkolnych 2013- 2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 180 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Grupowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności szkolne..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usprawnianie funkcji poznawczych wpływające na ogólny poziom rozwoju intelektualnego. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 9 osób (3 grupy - po 3 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 2 grupy uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 180 godzin.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób (2 grupy - po 6 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Matematyka wokół nas.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób (1 grupa). Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu/grupę przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Jak się uczyć.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób (1 grupa). Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu/grupę przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Moja przyszłość w moich rękach.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób (2 grupy - po 5 uczniów w każdej grupie), w tym: a) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2013-2014, b) 1 grupa uczniów w roku szkolnych 2014-2015. Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 30 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Niemiecki na co dzień.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób (1 grupa). Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - Bliżej świata z komputerem.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób (1 grupa). Zajęcia mają być realizowane: 2 godziny lekcyjne w tygodniu na grupę przez 60 tygodni. Łączna ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 godzin..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert:

najniższa cena.

 •  
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - pobierz (02.08.2013 r.)
 • Unieważnienie postępowania:
 • Część 2 - pobierz (14.08.2013 r.)
 • Część 13 - pobierz (14.08.2013 r.)
 • Część 16 - pobierz ( 14.08.2013 r.)
 • Część 19 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Część 1 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 3 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 4 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 5 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 6 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 7 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 8 - pobierz (14.08.2013 r.)

Część 9 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 10 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 11 - pobierz (14.08.2013 r.)

Część 12 - pobierz (14.08.2013 r.)

Część 14 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 15 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 17 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 18 - pobierz ( 14.08.2013 r.)

Część 21 - pobierz (14.08.2013 r.)

Część 20 - pobierz (22.08.2013 r.)