Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1521

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki


Giżycko: Pełnienie obowiązków koordynatora projektu: Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Numer ogłoszenia: 119183 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków koordynatora projektu: Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Koordynatora Projektu pn.: Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. 2. Do obowiązków Koordynatora Projektu będzie należało: 2.1. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu, zgodnie z wymogami POKL oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w oparciu o Umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami, 2.2. Koordynowanie wszelkich działań w sferze organizacyjnej i finansowej projektu, 2.3. Nadzór nad terminowym i zgodnym z budżetem projektu wydatkowaniem środków, 2.4.Nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez wszystkie osoby zatrudnione na rzecz projektu zgodnie z zawartymi umowami ( potwierdzenie wykonanych zadań pod względem merytorycznym), 2.5.Nadzór nad opracowaniem dokumentacji związanej z realizacją projektu, 2.6.Koordynowanie prawidłowej realizacji działań związanych z organizacją spotkań informacyjnych, 2.7.Współpraca z personelem zarządzającym i merytorycznym, 2.8.Koordynowanie organizacji i dokumentowania spotkań zespołu projektowego, 2.9.Koordynowanie organizacji i przebiegu monitoringu poszczególnych działań oraz ewaluacji projektu, 2.10. Koordynowanie działań w zakresie promocji projektu, 2.11. Stały kontakt z Instytucją Pośredniczącą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego, 2.12. Obowiązkowy udział podczas audytu, kontroli merytorycznych i finansowych projektu, 2.13. Dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Koordynatora. 3. Dodatkowe wymagania od Wykonawcy: 3.1. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej ( Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 3.2. W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizacje zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. 3.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL - Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. 4. Wymaga się, aby Wykonawca: -Posiadał wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania projektami, -Znał zasady kwalifikowalności wydatków w programie POKL, -Znał zasady stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. Wymiar czasu pracy dla Koordynatora Projektu zaplanowano na 40 godz. miesięcznie przez 24 miesiące (od lipca 2013 r. do czerwca 2015 r.). 6. Zamawiający zastrzega, iż przedstawiona ilość godzin jest ilością maksymalną i tylko do takiej ilości Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie. 6. Rozliczenie usługi za faktycznie przepracowane godziny i zaewidencjonowane w Karcie czasu pracy będzie następowało miesięcznie na podstawie wystawianych faktur Vat lub rachunków, 7. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury Vat lub do 28 dnia kalendarzowego następnego miesiąca na podstawie wystawionego rachunku za przepracowany poprzedni miesiąc. 8. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca musi wykazać, że: dysponuje min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - ze względu na specyfikę i charakter projektu, co wynika z zakresu działań do zrealizowania, Osoba ta powinna: a) posiadać wykształcenie wyższe b) posiadać doświadczenie w realizacji min. 3 projektów; należy podać: nazwę projektu, numer umowy projektu, czas realizacji projektu, przez kogo finansowany/współfinansowany, zajmowane stanowisko w projekcie. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Właściwy dokument należy załączyć do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Druk Oferta załącznik nr 1.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Smętka 7 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, pokój nr 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, umowa nr POKL.09.01.02-28-124/13-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5