Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1892

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl


Giżycko: Usługi eksperckie podczas spotkań sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim
Numer ogłoszenia: 46221 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi eksperckie podczas spotkań sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doskonalenia nauczycieli i dyrektorów będących członkami 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia. Doskonalenie ma być prowadzone przez ekspertów w formie warsztatu z elementami wykładu. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 3. Spotkania realizowane będą na terenie Giżycka. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację usługi. 5. Obowiązki Wykonawcy: a) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; b) przygotowanie programu warsztatu dotyczącego wskazanej w części zamówienia tematyki. W celu ustalenia zgodności programu z potrzebami danej sieci Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną merytorycznie za realizację projektu - Koordynatora sieci; c) przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz powielenie ich w ilości niezbędnej do przekazania dla wszystkich uczestników (odpowiednio dla danej części). Materiał autorski trenera przygotowany w formie drukowanej. Na wszystkich materiałach, które otrzymają uczestnicy szkolenia, należy zamieścić odpowiednie logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Logo Unii Europejskiej, wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl. d) materiały muszą być opracowane i dostarczone w wersji elektronicznej na płycie CD e) zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp Wykonawca w związku z realizacją zamówienia; f) Dostarczenia zamawiającemu pełnej dokumentacji w terminie 7 dni od daty spotkania, w tym: - program warsztatu - 1 egzemplarz materiałów przekazanych członkom sieci w wersji papierowej, - przekazanie wersji elektronicznej materiałów; 6. Wykonawcy zabrania się, w trakcie wypełniania obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia, wykonywania innych czynności niezwiązanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do hospitacji lub oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. Hospitacje będą dokonywały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wyznaczone przez Zamawiającego w tym Personel Projektu. 8. Zamawiający zastrzega prawo kontroli dokumentacji, miejsca i sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez uprawnione instytucje. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania realizacji zamówienia, jeżeli grupa uczestniczących w nim członków sieci stwierdzi brak kompetencji wykładowcy i/lub sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji, po uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany wykładowcy. Rozdział 4. Opis części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może złożyć ofertę jeden Wykonawca. Liczba części: 2 Część 4. Przeprowadzenie usługi szkolenia dla członków Sieci matematycznej - Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki. Usługa polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatu podczas spotkania członków sieci z zakresu: Zapoznanie z programem GeoGebra 1. Cele szkolenia: - wypracowanie metodą warsztatową praktycznych konstrukcji do wykorzystania na lekcjach, wizualizacja matematyki 2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i papierowej 3. Czas trwania warsztatu - 5 godzin Przewidywana liczba uczestników zajęć: 26 osób. Termin realizacji: do końca czerwca 2015 r., dokładny termin zostanie ustalony z wybranym wykonawcą. Część 5. Przeprowadzenie usługi szkolenia dla członków Sieci matematycznej - Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki. Usługa polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatu podczas spotkania członków sieci z zakresu: Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki oraz sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej - wspieranie nauki dzieci i młodzieży poprzez warsztat doskonalący ze szczególnym uwzględnieniem: 1. Zapoznania z różnicami na starej i nowej formule egzaminu 2. Elementy podstawy programowej, na które zwrócić większą uwagę, by uczeń pokonał efektywnie zadania egzaminacyjne 3. Jak dobierać, konstruować treści zadań, by rozwijać myślenie matematyczne uczniów zgodnie z nową formułą egzaminu Przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i papierowej Czas trwania warsztatu - 5 godzin Przewidywana liczba uczestników zajęć: 26 osób. Termin realizacji: do końca czerwca 2015 r., przy czym dokładny termin zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą. 2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i papierowej 3. Czas trwania warsztatu - 5 godzin Przewidywana liczba uczestników zajęć: 26 osób. Termin realizacji: do końca czerwca 2015 r., dokładny termin zostanie ustalony z wybranym wykonawcą. Część 5. Przeprowadzenie usługi szkolenia dla członków Sieci matematycznej - Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki. Usługa polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatu podczas spotkania członków sieci z zakresu: Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki oraz sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej - wspieranie nauki dzieci i młodzieży poprzez warsztat doskonalący ze szczególnym uwzględnieniem: 1. Zapoznania z różnicami na starej i nowej formule egzaminu 2. Elementy podstawy programowej, na które zwrócić większą uwagę, by uczeń pokonał efektywnie zadania egzaminacyjne 3. Jak dobierać, konstruować treści zadań, by rozwijać myślenie matematyczne uczniów zgodnie z nową formułą egzaminu Przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i papierowej Czas trwania warsztatu - 5 godzin Przewidywana liczba uczestników zajęć: 26 osób. Termin realizacji: do końca czerwca 2015 r., przy czym dokładny termin zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje: Dla części 4: Minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj: - posiada wykształcenie wyższe I stopnia - posiada doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych tj.: przeprowadziła min. 20 godzin dydaktycznych (łącznie) różnych form pracy z grupami osób dorosłych w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia dla tej części ( tzn. szkoleń związanych z programem geogebra) Dla części 5: Minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj: - posiada wykształcenie wyższe II stopnia - posiada doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych tj.: przeprowadziła min. 50 godzin dydaktycznych (łącznie) różnych form pracy z grupami osób dorosłych w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia dla tej części. - posiada łącznie minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych na trzech poziomach edukacyjnych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- , dodanie kolejnych osób do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu jedynie za zgodą Zamawiającego. 2. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków, na każdym jego etapie realizacji zadania, jeżeli grupa uczestniczących w nim nauczycieli stwierdzi brak kompetencji wykładowcy i/lub sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji danego etapu, po uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany wykładowcy. 3. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie - pobierz (02.04.2015)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (02.04.2015)

 

Wybór oferty części 4 - pobierz (20.04.2015 r.)

Wybór oferty częśći 5 - pobierz (20.04.2015 r.)