Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1568

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!ZMIANA

 

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 44550-2015 z dnia 2015-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Giżycko
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringu na potrzeby organizacji dodatkowych spotkań w ramach utworzonych 4 sieci współpracy zaplanowanych do końca czerwca 2015 r. łącznie 4 spotkania. 2. Spotkania sieci odbędą się na...
Termin składania ofert: 2015-03-09

 


 

Numer ogłoszenia: 30867 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44550 - 2015 data 02.03.2015 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, fax. 87 428 4565.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
 • W ogłoszeniu jest: 2. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a wykluczy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 2. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Informacja o zmianie SIWZ - pobierz (05.03.2015r.)
 • SIWZ - pobierz (05.03.2015)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz (05.03.2015)

 

Giżycko: Realizacja usługi cateringu podczas dodatkowych spotkań dla 4 utworzonych sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim
Numer ogłoszenia: 44550 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi cateringu podczas dodatkowych spotkań dla 4 utworzonych sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringu na potrzeby organizacji dodatkowych spotkań w ramach utworzonych 4 sieci współpracy zaplanowanych do końca czerwca 2015 r. łącznie 4 spotkania. 2. Spotkania sieci odbędą się na terenie Giżycka. 3. Usługą są objęci uczestnicy projektu - nauczyciele, eksperci oraz pracownicy SORE. 4. Realizacją usługi objęci będą członkowie 4 sieci, po 27 osób w każdej sieci, w tym: koordynator sieci, ekspert oraz członkowie sieci. Łącznie objętych 27 osób podczas 4 spotkań. Planowana ilość posiłków to: 108 5. Realizacja usługi będzie odbywała się od marca 2015r. do 30 czerwca 2015. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie dostarczenia posiłków oraz liczbie osób biorących udział w danym spotkaniu z dwudniowym wyprzedzeniem. 6. Usługa cateringowa podczas każdego spotkania ma polegać na zapewnieniu w miejscu ich realizacji przerwy obiadowej. W ramach pojedynczego posiłku określonego jako przerwa obiadowa Wykonawca musi zapewnić dla każdej osoby uczestniczącej:ciepły posiłek w formie drugiego dania, podany w sposób estetyczny z zapewnieniem niezbędnych naczyń , sztućców i kubeczków. W ramach posiłku zapewniona zostanie: porcja mięsna, rybna i ziemniaki lub inny dodatek węglowodanowy, surówka. Posiłek nie może się powtarzać dla tej samej sieci, butelkę wody mineralnej niegazowanej o pojemności 0,5 l, 1 sztukę pieczywa słodkiego lub ciasta o gramaturze min.100 gram, kawę rozpuszczalną - 10 gram, 1 saszetkę herbaty, 2 śmietanki do kawy - 10 ml, cukier - 20 gram 7. Obowiązki Wykonawcy: Posiłki w formie drugiego dania winny być gorące i gotowe do spożycia. Przygotowane, dostarczone i podane posiłki będą świeże, pierwszej jakości, Wykonawca zapewni sztućce do spożycia posiłków oraz kubeczki do napojów. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Zapewnienie transportu posiłków, którego wartość wliczy w cenę jednostkową posiłku. Sporządzenie protokołu odbioru usługi w danej placówce - według wzoru przekazanego przez Zamawiającego; W przypadku stwierdzenia przy odbiorze posiłków braków jakościowych świadczonych usług, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obniżenia wynagrodzenia bądź zerwania umowy z tytułu realizowanej usługi przez Wykonawcę. przechowanie dokumentów związanych realizacją zamówienia w tym także dokumentów finansowych nie krócej niż do 31.12.2020 r. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, jakości realizowanej usługi przez Wykonawcę. Kontrolę będą przeprowadzały osoby wyznaczone przez Zamawiającego w tym Personel Projektu. 9. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze posiłków braków jakościowych lub ilościowych świadczonych usług, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obniżenia wynagrodzenia bądź rozwiązania umowy z tytułu realizowanej usługi przez Wykonawcę. 10. Zamawiający przewiduje, że Wynagrodzenie wykonawcy wypłacane będzie nie częściej niż dwa razy w miesiącu po zrealizowaniu usług na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę faktur, rachunków wraz z protokołami odbioru posiłków podpisanymi przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - doświadczenie wykonawcy liczone liczbą dostarczonych posiłków - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ - pobierz (02.03.2015 r.)