Erasmus+Sport "Sport without barriers" Sport bez barier

Super User
Odsłony: 490

Erasmus+Sport "Sport without barriers" Sport bez barier

 

eplogo

 

Partnerem wiodącym projektu jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych w Giżycku (Polska). Partnerami projektu są szkoła podstawowa Alytus Dzukija (Litwa), specjalna szkoła podstawowa Pelči - centrum rozwojowe (Łotwa) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych SZANSA (Polska).

Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności osób z różnymi niepełnosprawnościami do uczestnictwie w sporcie i kulturze fizycznej w powiecie giżyckim, mieście Alytus i powiecie Kuldiga. W trakcie realizacji projektu zdiagnozowana zostanie dostępność architektoniczna do obiektów sportowych, informacji(między innymi o możliwościach korzystania z zajęć sportowych), kwalifikacje nauczycieli/trenerów(znajomość problematyki niepełnosprawności), oraz gotowość środowiska lokalnego do pełnego udziału w treningach, inicjatywach sportowych osób niepełnosprawnych w środowiskach wszystkich partnerów.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy z udziałem osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców stworzone zostaną 3 „Raporty dostępności” wraz z wypływającymi z nich wnioskami, które przekazane zostaną do realizacji władzom samorządowym, instytucjom publicznym, klubom sportowym, szkołom wszystkich partnerów. Przeanalizowane także zostaną aktualne dokumenty strategiczne funkcjonujące w samorządach partnerów, a dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w sporcie i kulturze fizycznej w środowiskach lokalnych. Wnioski z przeprowadzonej analizy oraz propozycje zmian w zapisach umieszczone zostaną w Raportach.

Grupą docelową w projekcie są osoby z różnymi niepełnosprawnościami mieszkający na terenie powiatu giżyckiego, powiatu Kuldiga i miasta Alytus . Projekt będzie na nich oddziaływał bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednio, ponieważ wezmą udział w identyfikacji barier dostępności środowiska lokalnego do uprawiania przez nich sportu oraz umożliwienia im uczestniczenia w roli kibica, Będą też bezpośrednimi adresatami zmian, które będą zachodzić w wyniku wdrożenia działań zaproponowanych w opracowanym Raporcie. Zorganizowane zostaną 4 spotkania dwudniowe połączone z seminariami tematycznymi i konferencją w czasie których nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów partnerów, trenerów, rodziców osób niepełnosprawnych na temat oferty sportowej dla osób niepełnosprawnych w środowiskach, barier w dostępie do sportu i kultury fizycznej z którymi w swoich środowiskach spotykają się osoby niepełnosprawne.

W trakcie końcowej konferencji podpisane zostaną porozumienia pomiędzy partnerami o dalszej współpracy i zobowiązanie się do przeprowadzenia rocznego monitoringu wprowadzanych wniosków z „Raportu dostępności”. Odbędą się także 2 spotkania kontrolne w czasie których prowadzona będzie analiza realizowanych działań w projekcie. Informacje o projekcie będą publikowane na stronach internetowych wszystkich beneficjentów projektu. Uczestnicy wydarzeń będą informowani o źródłach współfinansowania projektu. Lista uczestników i inne dokumenty będą oznaczone logotypami i informacjami na temat wsparcia finansowego projektu środkami UE, zgodnie z wymaganiami.

Opublikowane zostaną raporty spełniające wymogi informacyjne i promocyjne programu Erasmus +. Informacje o projekcie będą również rozpowszechniane za pośrednictwem serwisów społecznościowych (facebook) wykorzystywanych przez beneficjentów. Każdy partner wydrukuje „Raporty o dostępności sportu i kultury fizycznej w środowisku lokalnym”, które przekazane zostaną samorządom, instytucjom zajmującym się tą problematyką, klubom sportowym. Zostanie utworzony wspólny zespół ds. realizacji projektu. Beneficjent wiodący wyznaczy koordynatora projektu i pracownika finansowego, którzy będą odpowiedzialni za właściwą realizację projektu. Każdy beneficjent zapewni personel projektu, który będzie realizował powierzone zadanie (koordynatorzy lokalni, księgowi, pracownicy biurowi). Lokalni koordynatorzy będą współpracować z koordynatorem projektu, wymieniać się doświadczeniami i informować się nawzajem o zidentyfikowanych problemach i sposobach ich rozwiązywania. Stały kontakt pomiędzy zespołami realizacyjnymi wszystkich partnerów daje gwarancję tego, że działania członków zespołu nie będą nakładały się na siebie.
W konferencji weźmie udział 40 osób ze środowisk zajmujących się sportem, problematyką osób niepełnosprawnych, władz samorządowych.

Raport dostępności do sportu i kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Giżyckim (wersja angielska)

Raport dostępności do sportu i kultury osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Giżyckim

Raport dostępności do sportu i kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami w mieście Alytus

Raport dostępności do sportu i kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami w gminie Kuldiga

Sprawozdanie z konferencji podsumowującej projekt 16-17.09.2021 Giżycko

Sprawozdanie ze spotkania projektowego 19-20.08.2021 w Alytus

Sprawozdanie ze spotkania 08-09.07.2021 Kuldiga

Sprawozdanie ze spotkania projektowego Erasmus+ Sport „Sport bez barier” 29-30.06.2020 Alytus

Sprawozdanie ze spotkania projektowego Erasmus+ Sport „Sport bez barier” 16-17.01.2020