Uczmy się od siebie

 ltpl_logo1_color                                    EFRR                  

                             Sąsiedzi w działaniu

 

Projekt "Uczmy się od siebie" LT-PL/151 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska"

 

Projekt „Uczmy się od siebie” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska i wdrażany przez trzech partnerów:

 1. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku (Partner Wiodący) reprezentujący Powiat Giżycki
 2. Administrację Miasta Alytus
 3. Szkołę Rzemiosł Artystycznych w Alytus

 jest kolejnym efektem współpracy pomiędzy Powiatem Giżyckim i Miastem Alytus (siódmym wspólnym projektem). Tym razem adresowany jest on przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: to właśnie one po wakacjach rozpoczną naukę w wyremontowanych i dostosowanych do ich potrzeb szkołach w Giżycku (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) i w Alytus (Szkoła Rzemiosł Artystycznych); to one już uczestniczyły we wspólnych warsztatach artystycznych zorganizowanych w Polsce i na Litwie i z pewnością będą uczestniczyć w kolejnych warsztatach organizowanych w ramach dalszej współpracy pomiędzy szkołami; to one korzystać będą ze sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych zakupionych w ramach projektu; wreszcie to one będą odbiorcami opracowanej w ramach projektu innowacji pedagogicznej wprowadzonej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku i to one skorzystają z wymiany doświadczeń w zakresie metod nauczania stosowanych przez obie szkoły - doświadczeń zdobytych przy opracowywaniu Koncepcji innowacji pedagogicznej Wykorzystanie elementów kształcenia artystycznegodo stymulowania rozwoju intelektualnego i sprawności manualnej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, podczas warsztatów artystycznych, podczas konferencji Metody wychowawcze stosowane w celu wykształcenia u uczniów nawyków poszanowania infrastruktury publicznej na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus i Kształcenie zawodowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Alytus i Giżycku.

 

Ponadto, projekt stworzył możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami i ich zastosowania w praktyce w zakresie modernizacji zabytkowych i adaptowanych budynków edukacyjnych w Polsce i na Litwie (spotkanie tematyczne w Alytus) oraz metod osiągania wysokiej wydajności energetycznej w adaptowanych i zabytkowych budynkach edukacyjnych (spotkanie tematyczne w Giżycku).

 

Opis działań projektu „Uczmy się od siebie”

 Projekt obejmuje następujące działania:

 1. Przebudowa budynków szkół w Giżycku i Alytus

 Projekt obejmuje modernizację dwóch obiektów: budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Giżycku i budynku Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus.

 Przebudowa budynku SOSW w Giżycku obejmowała dostosowanie byłego budynku hotelu do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących szkoły dla dzieci niepełnosprawnych. Dlatego zostało wykonane nowe ocieplenie oparte na materiałach niepalnych i nieulegających stopieniu w wysokiej temperaturze czyli wełnie mineralnej i płytach winylowo-cementowych. Wzór ocieplenia jest wzorowany na technologii stosowanej przy remontach szkół w Alytus. Ponadto budynek został rozdzielony specjalnymi drzwiami na strefy pożarowe, zostało wykonane oświetlenie ewakuacyjne, zainstalowany system oddymiania, wykonana niepalna i antypoślizgowa posadzka, a nowe odpowiednio szerokie drzwi otwierają się we właściwym kierunku, przy budynku powstała metalowa klatka ewakuacyjna. Powstała całkowicie nowa klatka schodowa spełniająca wymogi przeciwpożarowe. Dodatkowo budynek został poprawiony pod względem budowlanym.

Przebudowa zabytkowego, drewnianego budynku Szkoły w Alytus objęła wymianę okien i drzwi na drewniane o wyglądzie nawiązującym do tych z dziewiętnastego wieku, ale o współczesnych własnościach termoizolacyjnych (jak w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych), generalny remont dachu z solidnym ociepleniem oraz ocieplenie ścian wełną mineralną i pokrycie elewacją z desek. W rezultacie budynek wygląda jak przed stu laty, ale ma własności termoizolacyjne jak współczesne budynki (jak budynek ZSE).

 Sposób prowadzenia tych modernizacji uzasadnia nazwę projektu „Uczmy się od siebie”.

 2. Zakup sprzętu dydaktycznego

 W ramach projektu zakupiono komputery z oprogramowaniem, tablice interaktywne z oprogramowaniem, telewizory plazmowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.

 3. Organizacja spotkania tematycznego „Modernizacja zabytkowych i adaptowanych budynków edukacyjnych w Polsce i na Litwie”

dla projektantów, przedstawicieli przedsiębiorców, użytkowników budynków edukacyjnych, nauczycieli i uczniów szkół budowlanych. Spotkanie zorganizowane w Alytus przeprowadzili eksperci z Polski i z Litwy – wykładowcy uczelni technicznych, wydziałów budownictwa. Elementem spotkania było oglądanie termomodernizacji budynku szkoły w Alytus oraz innych budynków na terenie miasta, które zostały ocieplone i budynków aktualnie ocieplanych.

 4. Organizacja spotkania tematycznego „Metody osiągania wysokiej wydajności energetycznej w adaptowanych i zabytkowych budynkach edukacyjnych” dla projektantów, przedstawicieli przedsiębiorców, użytkowników budynków edukacyjnych, nauczycieli i uczniów szkół budowlanych.

Spotkanie zorganizowane w Giżycku przeprowadzone zostało przez ekspertów (projektantów/ wykonawców/ kierowników budów mających doświadczenie odpowiednio w obiektach adaptowanych i/lub zabytkowych). Elementem spotkania było zwiedzanie obiektów zabytkowych, w których nastąpiło zwiększeniewydajności energetycznej dzięki zrealizowanym pracom termomodernizacyjnym, z zachowaniem ich zabytkowego charakteru (budynki I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zamku w Giżycku).

 5. Doskonalenie warunków merytorycznych pracy szkół.

 W ramach tego działania została opracowana Koncepcji innowacji pedagogicznej Wykorzystanie elementów kształceniaartystycznego do stymulowaniarozwoju intelektualnego i sprawności manualnej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, która zostanie wprowadzona przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy już w roku szkolnym 2014/2015.

 6. Organizacja konferencji

 W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje: 

 • Metody wychowawcze stosowane w celu wykształcenia u uczniów nawyków poszanowania infrastruktury publicznejna przykładzie Specjalnego OśrodkaSzkolno-Wychowawczego w Giżycku i Szkoły Rzemiosł
 • Artystycznych w Alytus Kształcenie zawodowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Alytus i Giżycku

 7. Organizacja dwóch pięciodniowych warsztatów artystycznych

Zorganizowano dwa warsztaty: w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Alytus oraz na bazie dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. Warsztaty przeprowadzili nauczyciele szkoły w Alytus i w Giżycku, prezentując stosowane w szkołach techniki. Efektem warsztatów są prace,które zostaną wykorzystane w przyszłości jako dekoracje szkół i rezultaty projektu. W warsztatach wzięła udział 48 osobowa grupa (20 uczniów i 4 nauczycieli z każdej szkoły). Na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu zakupiono materiały i stroje robocze dla wszystkich uczestników.

Zdjęcia wykonanych podczas warsztatów prac uczniów pojawią się również w kalendarzu, który zostanie rozdany podczas konferencji podsumowującej.

 8. Promocja projektu

 Elementem promocji projektu są: 

 • Tablice informacyjne o projekcie, które po zakończeniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi
 • Oznakowanie zakupionego sprzętu i urządzeń naklejkami informacyjnymi
 • Artykuły w prasie
 • Informacja o projekcie na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie i stronach internetowych Powiatu Giżyckiego i Administracji Miasta Alytus
 • Roll-up umieszczany podczas wszystkich wydarzeń, tj. spotkań, konferencji i warsztatów
 • Gadżety promocyjne w postaci ekologicznych toreb na zakupy z odpowiednim oznakowaniem
 • Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt dodatkowo otrzymają kalendarze ścienne z fotografiami prac uczniów wykonanych podczas warsztatów

9. Dokumenty

Koncepcja innowacji pedagogicznej

zdjęcia

 • zdjęcie nr 1- pobierz (15.09.2014)
 • zdjęcie nr 2 - pobierz (15.09.2014)
 • zdjęcie nr 3 - pobierz (15.09.2014)
 • zdjęcie nr 4 - pobierz (15.09.2014)
 • zdjęcie nr 5 - pobierz (15.09.2014)
 • zdjęcie nr 6 - pobierz (15.09.2014)

SOSW 01 1

 SOSW 02 2

SOSW 03 3

SOSW 04 4

SOSW 05 5

SOSW 06 6

Po remoncie - lipiec 2014

DSC 0506 1

DSC 0507 1

DSC 0512 1

DSC 0515 1

 

 Warsztaty

2013-05-06 16.34.18 1

2013-05-07 13.52.24 1

 

 2013-05-09 15.43.30 1

2013-06-17 10.45.57 1

2013-06-17 11.20.31

2013-05-08 15.41.59

 

Konferencja podsumowująca projekt

26 sierpnia 2014 r. w ośrodku Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze odbyła się konferencja podsumowująca projekt LT-PL/151„Uczmy się od siebie”, podczas której omówiono realizację i rezultaty projektu, a także znaczenie współpracy transgranicznejdla społeczności lokalnych. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz lokalnych powiatu giżyckiego i Miasta Alytus, dyrektorzy i nauczyciele Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku i innych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Program konferencji podsumowującej projekt

„Uczmy się od siebie”

Giżycko

26 sierpnia 2014 r.

  

Godz.

 

09.45

Zwiedzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku, pokaz działania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynku szkoły (ul. Białostocka 3, Giżycko)

11.00

Otwarcie Konferencji (sala konferencyjna Ośrodka Łabędzi Ostrów, Piękna Góra koło Gizycka)

11.15-12.30

Prezentacja projektu:

 

Geneza projektu, prezentacja zespołu realizacyjnego, przebudowa budynku szkoły w Giżycku

 

Przebudowa budynku szkoły w Alytus

 

Działania integracyjne w projekcie (konferencje, obozy)

 

Zakupy sprzętu dydaktycznego

12.30-13.00

Przerwa kawowa        

13.00-14.00

Prezentacja innowacji pedagogicznej

 

Informacja o przyjęciu innowacji do wdrożenia przez Radę Pedagogiczną Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno –Wychowawczym a Alytaus dailiųjų amatų mokykla

14.00-14.30

Przerwa kawowa

14.30-15.30

Znaczenie projektów w rozwoju transgranicznej współpracy Polsko – Litewskiej - przedstawiciele władz Miasta Alytus i Powiatu Giżyckiego, Urzędu Marszałkowskiego

15.30

Obiad – Restauracja Ośrodka Łabędzi Ostrów - Zakończenie konferencji

 

 

 Konferencja podsumowująca 001

 Konferencja podsumowująca 002

 

Konferencja podsumowująca 011

 Konferencja podsumowująca 015

 Konferencja podsumowująca 017

 Konferencja podsumowująca 018

 

 Konferencja podsumowująca 020

 Konferencja podsumowująca 023

 

Tablica pamiątkowa

 

 

 

Konferencja podsumowująca 029

 

Warsztaty „Radość tworzenia – witraż, Decoupage Sospesso”

 

27 września 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku odbyły się warsztaty „Radość tworzenia – witraż, Decoupage Sospesso”. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele SOSW i SzkołyRzemiosł Artystycznych w Alytus. Były one jednym z efektów projektu LT-PL/151 „Uczmy się od siebie”, w ramachktórego opracowano innowację pedagogiczną „Wykorzystanie elementów kształcenia artystycznego do stymulowania rozwoju intelektualnego i sprawności manualnej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie”.

Warsztaty są jednym z elementów Innowacji, a także Umowy o współpracy zawartej między SpecjalnymOśrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Giżycku a Szkołą Rzemiosł Artystycznych w Alytus.

 Warsztaty przeprowadzili: Małgorzata Cituk (Decoupage) oraz Witold Pacześniak (witraż).

 

 DSC 0512

 

DSC 0527

 

DSC 0549

DSC 0557